Search Result of "การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ"

About 2 results
Img

Researcher

นาง ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การจัดการตราสินค้า, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Resume