Search Result of "การสอนภาษาอังกฤษ"

About 66 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาอังกฤษ Teaching English, เทคนิคการสอน Technique for teaching English, การใช้เว็บไซต์ในการสอนภาษาอังกฤษ Web-based Learning, knowledge management, Training , ค่ายภาษาอังกฤษ, Action research, วิจัยในชั้นเรียน

Resume

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:63 5 สินทรัพย์งานวิจัย โปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 63 5 สินทรัพย์งานวิจัย โปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษ
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: BpQaOnhvvr4
Updated: 2012-11-23T00:19:20.000Z
Duration: 502 seconds


Img

Researcher

ดร. แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาอังกฤษ, การสอนฟัง-พูดภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยม, การสอนภาษาอังกฤษเน้นภาษาต่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นางสาว มนัสรา เรียนสุเมธธราดล, อาจารย์

ที่ทำงาน: คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

Resume

Img

ที่มา:วารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:บทความเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ( Project Work in English):อีก ๑ ทางเลือกของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษจากเพลงสำหรับนิสิตวิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการเรียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:การใช้วิธีการด้านคลังคำในการสอนภาษาอังกฤษของผู้สอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพปัญหาและโอกาสการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนในสังกัด สพป.ในเขตปริมณฑล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมนักวิจัยทางการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะศัพท์ภาษาอังกฤษ

Img

ที่มา:วารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธการ

หัวเรื่อง:บทความทางวิชาการเรื่อง "สอนภาษาอังกฤษให้สนุก : ด้วยกิจกรรม English Camp

1234