Search Result of "การสอนภาษาอังกฤษ"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:63 5 สินทรัพย์งานวิจัย โปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 63 5 สินทรัพย์งานวิจัย โปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษ
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: BpQaOnhvvr4
Updated: 2012-11-23T00:19:20.000Z
Duration: 502 seconds


Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษจากเพลงสำหรับนิสิตวิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการเรียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:บทความเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ( Project Work in English):อีก ๑ ทางเลือกของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมนักวิจัยทางการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, อาจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพปัญหาและโอกาสการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนในสังกัด สพป.ในเขตปริมณฑล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:การใช้วิธีการด้านคลังคำในการสอนภาษาอังกฤษของผู้สอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นการปฏิบัติเพื่อการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะศัพท์ภาษาอังกฤษ

Img

ที่มา:วารสารวิชการคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หัวเรื่อง:การเรียนการสอนแบบโครงงาน

Img

ที่มา:วารสารสานปฏิรูป

หัวเรื่อง:การสอนภาษาอังกฤษเรื่อง สนุกกับภาษาอังกฤษโดยใช้แหล่งการเรียนรู้

Img

ที่มา:วารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธการ

หัวเรื่อง:บทความทางวิชาการเรื่อง "สอนภาษาอังกฤษให้สนุก : ด้วยกิจกรรม English Camp

123