Search Result of "การวัดประสิทธิภาพ"

About 34 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ดัชนีวัดประสิทธิภาพท่าเรือ (2014)

ผู้แต่ง:ImgMr.Chalermpong Senarak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองวัดประสิทธิภาพทางการเกษคร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Supawat Rungsuriyawiboon

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgSupawat Rungsuriyawiboon, ImgYanjie Zhang

แหล่งทุน:Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Cloud Computing แบบ Infrastructure (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดำเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือที่อยู่ภายใต้การดูแลและส่งเสริมขององค์การสะพานปลา

ผู้เขียน:Imgจิราวรรณ ศุภคต

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:วิธีการวัดและข้อจำกัดของวิธีการวัดประสิทธิภาพ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวัดประสิทธิภาพของโครงสร้างเงินทุนโดยวิธี DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: กรณีศึกษาสายการบินระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ผู้เขียน:Imgขจร ธนวัฒน์โกวิท

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์, Imgดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการผลิตในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย 1. โครงสร้างของโปรแกรมฐานข้อมูลจัดการสหกรณ์โคมนม (CoopLIVE)

ผู้เขียน:Imgปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

CoopLIVE is a computerized recording system designed specifically for use in Thai’s dairy cooperative environment. It allows recording of minimum data requirements for determining the production status of a dairy herd including cavling, breeding, pregnancy diagnosis, drying off and remove events, Individual cow’s milk production can be recorded on a monthly basis. CoopLIVE stores data from all cows on a single database while it obtains the capability to recognize which cows belongs to which cooperative member. This capability enables CoopLIVE to issue performance and management reports on a member basis or on a cooperative basis making CoopLIVE a useful tool for both small dairy holders and researchers. The data recordings, database structure and report formats were described in details. After being installed at Ban Boung dairy cooperative, Chonburi province for 1 year, it was found that only half of cooperative members (53%) continued to send data to the cooperative office for entering into the computer. Verification procedures for the accuracy of the data sending to the office by each member indicated that small holders pay best attention to record calving events and least attention to record drying off events. The use of simple recording system and local extension officers to educate farmers on recording system benefits and to continuously motivate farmers on this matter seem vital to the escalation of dairy data recording scheme of the whole country.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 1, Jan 94 - Mar 94, Page 74 - 86 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์:กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจเกษตร

Img

Researcher

ดร. อรรถพล สืบพงศกร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์การคลัง, การวัดประสิทธิภาพ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของหมู่งานขององค์การสวนยาง

ผู้เขียน:Imgปิลันธนา แป้นปลื้ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12