Search Result of "การพัฒนาผลิตภัณฑ์"

About 4341 results
Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ผลของการห่อหุ้มเซลล์ต่อการเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์เยลลี่เสาวรส

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:สมบัติพรีไบโอติกของโพลิแซคคาไรด์ที่สกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววนิดา ปานอุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:นวัตกรรมกล้าเชื้อน้ำส้มสายชูหมัก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย, Imgนายวีรชัย โทบาง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, Imgนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การผลิตกล้าเชื้อน้ำส้มสายชูหมักชนิดเหลวเพื่อใช้ในการทำน้ำส้มสายชู

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การผลิตน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องมือ Dyno Mill

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐภาส ผู้พัฒน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่เพื่อสุขภาพจากเฉาก๊วย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาไพรเมอร์เพื่อตรวจเชื้อ Shigella spp. ที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยเทคนิคพีซีอาร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การลดปริมาณน้ำที่จุลินทรีย์สามารถใช้ได้โดยสารกลุ่มโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปีงบประมาณ 2556

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเปลือก เนื้อ และเม็ดแก้วมังกรพันธุ์สีแดงต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ Caco-2

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ยีนอะไมเลสเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ปริมาณแอนโทไซยานิน สารต้านอนุมูลอิสระ องค์ประกอบและสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันเทศสีม่วงที่นิยมเพาะปลูกในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนราพร พรหมไกรวร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

12345678910...