Search Result of "การพัฒนาผลิตภัณฑ์"

About 4467 results
Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่เพื่อสุขภาพจากเฉาก๊วย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, Imgนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย, Imgนายวีรชัย โทบาง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:นวัตกรรมกล้าเชื้อน้ำส้มสายชูหมัก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ผลของการห่อหุ้มเซลล์ต่อการเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์เยลลี่เสาวรส

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ยีนอะไมเลสเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การผลิตน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องมือ Dyno Mill

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐภาส ผู้พัฒน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปีงบประมาณ 2556

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเปลือก เนื้อ และเม็ดแก้วมังกรพันธุ์สีแดงต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ Caco-2

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

หัวเรื่อง:การจัดจำแนกเชื้อราจากหัวเชื้อข้าวหมาก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและขิง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ต้นแบบการผลิตกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกโดยการทำแห้งสู่เชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรินันท์ ชมภูแสง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ต้นแบบการผลิตกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกโดยการทำแห้งสู่เชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรินันท์ ชมภูแสง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเตรียมสารประกอบซิลิกาจากวัสดุธรรมชาติเหลือทิ้งกับสารอื่น โดยวิธีใหม่

12345678910...