Search Result of "การพัฒนาผลิตภัณฑ์"

About 4474 results
Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเตรียมสารประกอบซิลิกาจากวัสดุธรรมชาติเหลือทิ้งกับสารอื่น โดยวิธีใหม่

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การลดปริมาณน้ำที่จุลินทรีย์สามารถใช้ได้โดยสารกลุ่มโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและขิง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานที่จำหน่ายในท้องตลาด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทิมา จาปะเกษตร์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย, Imgนายวีรชัย โทบาง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินค่าโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหนูทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgนางผ่องศรี จิตตนูนท์, Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิคและกรดซอร์บิกในน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มโดยการใช้ HPLC

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาขนมอบกรอบจากธัญชาติที่มีข้าวเจ้าและข้าวโพดเป็นองค์ประกอบหลักด้วยกระบวนการอัดพอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประชา บุญญสิริกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การใช้ไขมันเทียม OATRIM ในการทำขนมอบและขนมไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ผลของการใช้แป้งผสมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเส้นหมี่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล, Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การผลิตน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องมือ Dyno Mill

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐภาส ผู้พัฒน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การคัดแยกการเลี้ยง Diatom sp. จากแหล่งเลี้ยงหอยมุกน้ำเค็ม จ.กาญจนบุรีในห้องปฏิบัติการทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกัญญา สุจริตวงศานนท์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากสมุนไพรและผัก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการทดสอบประสาทสัมผัสของบุคคลากรในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการยอมรับ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ต้นแบบการผลิตกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกโดยการทำแห้งสู่เชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรินันท์ ชมภูแสง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:นวัตกรรมหมูแผ่นกรอบเจเพื่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

12345678910...