Search Result of "การบริหารโครงการ"

About 5063 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หัวเรื่อง:Marketing Environment of Thailand: A Case of Rovio Entertainment LTD

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

หัวเรื่อง:การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์สบู่นมแพะ การออกแบบโมลสบู่และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

12345678910...