Search Result of "การบริการ"

About 2967 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวัดคุณภาพการบริการของร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนกวรรณ บัญชาดิฐ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยที่มีต่อการพัฒนาประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์, Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนบริการวิชาการ

หัวเรื่อง:โครงการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgนายทนิฐ หงษ์ดุสิต

Img

ที่มา:สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:นวัตกรรมการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์ร่วมกับสมุนไพรไทยในการควบคุมเชื้อราสาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสนับสนุนการส่งออกในด้านพัฒนามาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP ให้โรงงานอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

Img

ที่มา:ทุนบริการพัฒนาวิชาการ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาสัดส่วน องค์ประกอบ และแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะกรรมการงานวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการจำเป็นของดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนบริการวิชาการ

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงปูม้าและปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายลิขิต ชูชิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอัมพร บัวที, Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Imgนางรัชกร เฮงสกุล (อรชุน)

Img

ที่มา:กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วง พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (โครงการบริการวิชาการ)

หัวเรื่อง:ศึกษาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรายวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเมรัยผลไม้ไทยให้มีคุณภาพทัดเมียมกับต่างประเทศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนบริการวิชาการ

หัวเรื่อง:การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานวลจันทร์ทะเล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายลิขิต ชูชิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอัมพร บัวที, Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Imgนางรัชกร เฮงสกุล (อรชุน)

Img

ที่มา:บริษัท เชียงใหม่บริการแทรกเตอร์ จำกัด

หัวเรื่อง:การวิจัย ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองสดชนิดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...