Search Result of "การท่องเที่ยว"

About 1390 results
Img
Img

ที่มา:กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำข้อมูลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในอาเซียนเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปัทมา จันทร์เจริญสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 8 ภาษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปัทมา จันทร์เจริญสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและร่างมาตรฐานอาชีพของพ่อครัว/แม่ครัว ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว และหัวหน้า พ่อครัว/แม่ครัว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์, Imgนายเจริญพร เพ็ชรกิจ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร. บรรณโสภิษฐ์ เมฆวิชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร. บรรณโสภิษฐ์ เมฆวิชัย

แหล่งทุน:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบข้อมูลธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:การทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550-2554)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, Imgดร.อิษฎี กุฏอินทร์, อาจารย์

12345678910...