Search Result of "การจัดการความรู้"

About 368 results
Img
Img

ที่มา:การจัดการความรู้ด้านครอบครัว

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การดำเนินงานรางวัลชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ Gotoknow.org (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...