Search Result of "กล้วยไม้"

About 811 results
Img
Img

ที่มา:งานแสดงนวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ 2009 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings ย้ายไปผลงานอื่น ๆ ) การให้บริการขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยวีธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

ที่มา:การพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวโพดฝักสดของไทยมุ่งสู่ตลาดโลก ณ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:ปัญหา/อุปสรรคการผลิตข้าวโพดหวาน และแนวทางการพัฒนาข้าวโพดหวานในอนาคต : พันธุ์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทสำหรับควบคุมทางชีวภาพโรคของกล้วยไม้ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาวสาว สุพัตรา แผ่นเงิน

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองบางชนิดเพื่อการส่งออก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจกล้วยไม้ป่าและวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขต อำเภอเมืองและอำเภอปางมมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(BRT)

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายต่อยอดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเชิงพาณิชย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
12345678910...