Search Result of "กล้วย"

About 740 results
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา

หัวเรื่อง:การสร้างและทดสอบเครื่องแบนกล้วยตาก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องขูดเส้นใยกล้วย (2011)

นักวิจัย:ImgDr.Banyat Saitthiti, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพกล้วยอบและขนุนทอด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการสานใยกล้วยเพื่องานสถาปัตยกรรม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgLuke Yeung, Imgคณิน อ่ำบุญ

แหล่งทุน:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทำแห้ง : ผลต่อปริมาณ resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติเคมีกายภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาคุณภาพและการใช้ประโยชน์จากกระดาษสับปะรดและกล้วย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:บริษัท นุชกานต์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเนื้อทอง วนานุวัธ, อาจารย์

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img

งานวิจัย

โครงการการจัดการโรคกล้วยน้ำว้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท พรรณพัฒน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา ปรากฏมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มกล้วยปิ้งรสช็อคโกแลตและรสคาราเมล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษา ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณจุลจิรา การสมวาสน์)

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์

แหล่งทุน:มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Img
12345678910...