Search Result of "กล้วย"

About 757 results
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา

หัวเรื่อง:การสร้างและทดสอบเครื่องแบนกล้วยตาก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องขูดเส้นใยกล้วย (2011)

นักวิจัย:ImgDr.Banyat Saitthiti, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและไชโป๊ว (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img

งานวิจัย

โครงการเครื่องหั่นกล้วยกึ่งอัตโนมัติสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโสฬส จิวานุวงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพกล้วยอบและขนุนทอด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มกล้วยปิ้งรสช็อคโกแลตและรสคาราเมล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษา ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณจุลจิรา การสมวาสน์)

12345678910...