Search Result of "กล้วย"

About 516 results
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องขูดเส้นใยกล้วย (2011)

นักวิจัย:ImgDr.Banyat Saitthiti, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับการผลิตกล้วยน้ำว้าอบแห้งแบบแผ่น (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img

งานวิจัย

การบ่มกล้วยหอมด้วยแก๊สเอทิลีนที่เหมาะสม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

แหล่งทุน:บริษัท เอกชัยดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Img

งานวิจัย

ผลของการดัดแปรสตาร์ชทางเคมีต่อสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยดิบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาคุณภาพและการใช้ประโยชน์จากกระดาษสับปะรดและกล้วย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:บริษัท นุชกานต์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยผงด้วยวิธี Freeze dry (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรม จำกัด

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คุณค่าอนันต์อันมาจากกล้วย (2013)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Janpen Saengprakai,

วารสาร:

Img
Img
Img
12345678910...