Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 1 0 0
  2017 การบูรณาการทฤษฎีสู่การปฏิบัติของนิสิตครูสาขาวิชาพลศึกษา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาพลสึกษา 1 0 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการ ภาควิชาพลศึกษา 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมภาวะผู้นำด้วยกระบวนการคิดแบบบูรณาการของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2015 สมรรถภาพทางกายของนิสิตวิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบกิจกรรมทางกาย สมรรถภาพทางกลไก และสัดส่วนร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษานักเรียนโควตาพิเศษ 30 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การวิจัยประเมินหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 สมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ผู้ร่วมวิจัย สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 18 1 0 0
  2016 พฤติกรรมการอบอุ่นร่างกายและคลายอุ่นร่างกายของนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ผู้ร่วมวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2012 ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 1 0 0 0
  2012 การใช้โปรแกรมออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของประชาชนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 0 0 0 0
  2012 ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของประชาชนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 1 0 0
  2011 สถานภาพพลศึกษาในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 15 0 0 0
  2011 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของพนักงานบริษัทไทยวาโก้ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด 1 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)