โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 4 13 1 0
2014 การผลิตไซลิทอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2013 การเปรียบเทียบการไฮโดรไลซิสระหว่างเอทิวแลกเตดและบิวทิวแลกเตดสำหรับการทำกรดแลกติกให้บริสุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มโดยการตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Sc90 ในกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2008 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ติโช็ค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 13 46 13 0
2013 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้น หัวหน้าโครงการ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) 0 3 0 0
2012 การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยจุลินทรีย์เพื่อใช้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 1 0
2011 โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน หัวหน้าโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 9 0 0
2011 โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน หัวหน้าโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 6 0 0
2011 โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน หัวหน้าโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 4 0 0
2011 โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน หัวหน้าโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 9 0 0
2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 1 2 4 0
2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 0 2 2 0
2011 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ติโช็ค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 1 0
2010 การพัฒนาการป้อนสับสเทรตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไซลิทอลในกระบวนการหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลกติกด้วยเซลล์ตรึง หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย 0 1 4 0
2006 การพัฒนากระบวนการผลิตไซลิทอลด้วยเซลล์ตรึง หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย 0 1 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 10 29 11 0
2013 การพัฒนากระบวนการผลิตไอซ์เกิรต์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
2012 การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 13 3 0
2011 การผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 3 2 2 0
2010 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าแบบออโตโพโตทรอฟเพื่อการผลิตซี-ไฟโคไซยานินและ EPS ทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 0
2009 การผลิตไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2008 การผลิตน้ำตาลฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำตาลซูโครส หัวหน้าโครงการ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 1 0
2008 การผลิตน้ำเชื่อมมอลโทสจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเอนไซม์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งอินูลินและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ทางอุตสาหกรรม อื่นๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
2007 การพัฒนาและออกแบบกรรมวิธีการผลิตไซลิทอลทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 1 0
2007 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกลูโคแมนแนนจากบุกด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 4 0 0
2007 จลนพลศาสตร์และการออกแบบถังปฏิกรณ์ดูดซับสีย้อมผ้ารีแอกทีฟด้วยมวลชีวภาพราไร้ชีวิตที่ถูกตรึงด้วยเม็ดเจลไคโตซาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2006 การผลิตไซลิทอลโดยเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิควิดอิมัลชันเมมเบรน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 1 0
2004 การสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองสำหรับกระบวนการผลิตไซลิทอล ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)