โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2018

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 2 5 0 0
2018 การออกแบบและสังเคราะห์สารตรวจจับไอออนของโลหะแบบเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินตะกอนป่าชายเลน หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 โมนอยด์ย่อยปรกติภายในใหญ่สุดและความสัมพันธ์ระหว่างบางโมนอยด์ย่อยปรกติของ HypG(n) หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับภาพลักษณ์ทางกาย หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 โครงสร้างและการจำแนกลักษณะเฉพาะของสมาชิกผกผันในโมนอยด์ของไฮเพอร์สับสทิทูชันที่วางนัยทั่วไปชนิด n หัวหน้าฯ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากทะเลที่แยกจากดินตะกอนและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบริเวณแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การเคลือบฟิล์มบางนาโนของอลูมิเนียมและอลูมิเนียมออกไซด์บนพลาสติกใสด้วยวิธี สปัตเตอริง เพื่อใช้เป็นพลาสติกสะท้อนแสง หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเปลือกไม้ที่ใช้ในแมงกะพรุนดองแบบดั้งเดิม หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลของปัจจัยความเครียดทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการสร้างฮอร์โมนพืชที่กระตุ้นการเจริญเติบโตและยับยั้งการเจริญเติบโตในงาขาวและงาดำ หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การแปรผันของน้ำมันหอมระเหยระหว่างแม่ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ณ สถานี ฝึกนิสิตวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การออกแบบ สังเคราะห์ ศึกษาสมบัติทางสเปกโทรสโกปี และการคำนวณทางทฤษฎี ของอนุพันธ์ไบแนฟทิวสำหรับเซนเซอร์ตรวจจับโลหะ หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาเชิงทฤษฎีและการทดลองของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะพลาตินัมกับลิแกนด์ชนิด Donor-pi-Acceptor Schiff Bases เป็นสารเรืองแสงในไดโอดเรืองอินทรี ผู้ร่วมฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2018 การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2018 โมนอยด์ย่อยปรกติภายในใหญ่สุดและความสัมพันธ์ระหว่างบางโมนอยด์ย่อยปกติของ HypG(n) หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2018 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสและโปรตีเอสจากน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ทำน้ำยาล้างจาน หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)