โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2018

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 0 0 0
2018 ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากทะเลที่แยกจากดินตะกอนและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบริเวณแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การเคลือบฟิล์มบางนาโนของอลูมิเนียมและอลูมิเนียมออกไซด์บนพลาสติกใสด้วยวิธี สปัตเตอริง เพื่อใช้เป็นพลาสติกสะท้อนแสง หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเปลือกไม้ที่ใช้ในแมงกะพรุนดองแบบดั้งเดิม หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลของปัจจัยความเครียดทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการสร้างฮอร์โมนพืชที่กระตุ้นการเจริญเติบโตและยับยั้งการเจริญเติบโตในงาขาวและงาดำ หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การแปรผันของน้ำมันหอมระเหยระหว่างแม่ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ณ สถานี ฝึกนิสิตวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การออกแบบ สังเคราะห์ ศึกษาสมบัติทางสเปกโทรสโกปี และการคำนวณทางทฤษฎี ของอนุพันธ์ไบแนฟทิวสำหรับเซนเซอร์ตรวจจับโลหะ หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาเชิงทฤษฎีและการทดลองของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะพลาตินัมกับลิแกนด์ชนิด Donor-pi-Acceptor Schiff Bases เป็นสารเรืองแสงในไดโอดเรืองอินทรี ผู้ร่วมฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)