โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2018

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 20182016 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 2 0 0
2018 เครื่องจัดเก็บข้อมูลทางสภาพอากาศสำหรับการเกษตรระดับแปลงย่อยด้วยเทคโนโลยีไอโอที หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การถ่ายทอดความรู้และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2018 โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าวโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการการศึกษาปริมาณการใช้น้ำและผลกระทบของการขาดน้ำต่อ multispectrum reflectance ของพันธ์ุข้าวเศรษฐกิจ ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการให้น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2018 โครงการแนวทางการสร้างคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์เกษตรเพื่อการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพริก มะเขือ มะเขือเทศ แตงและกล้วย (ภายใต้โครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมแห่งประเทศไทย) หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ไอโอทีแอปพลิเคชันสําหรับการจัดการเพื่อยกระดับผลผลิตของปาล์มน้ํามัน (ภายใต้โครงการ การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันและเพิ่มผลผลิตคุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้) หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)