โครงการวิจัยภาควิชาการตลาด ปี 2017

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ของประชากรไทยและประเมินผลกระทบของการมี 3G ต่อเศรษฐกิจไทย ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 2 0 0
2017 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2017 ภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม หัวหน้าฯ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2017 โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าของฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า ประจำปี 2560 หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสำรวจความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคต่อสินค้าเครื่องสำอางจากธรรมชาติที่ผลิตโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทกระเป๋า ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทรองเท้า ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการสำรวจและประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ สทอภ. หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)