การทำไม้ในป่าฟื้นฟูบนทีี่สูงอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, อาจารย์, "Feasibility study of timber harvesting systems on steep terrain in Thailand", Forest engineering: Making a positive contribution 48th International Symposium on Forestry Mechanization, 4 - 8 ตุลาคม 2015, Linz สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, อาจารย์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, อาจารย์, exวาทินี กฤษณะพันธ์, "ผลกระทบจากการทำไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลายของพืชและสมบัติทางกายภาพของดิน ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 มกราคม 2017, บางเขน กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2017 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, อาจารย์, "รางส่งไม้ท่อน: ทางเลือกสำหรับการลำเลียงไม้บนพื้นที่สูงชัน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)