ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกต่อการหยั่งลึกของรากและความช้นของดินในการปลูกพืชบนดินลูกรังและศูนย์เรียนรู้การจัดการดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, อาจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, อาจารย์, exนางสาวหนึ่งฤทัย สมสิงห์, "ผลของการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินลูกรัง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 209-212
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, อาจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, อาจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, อาจารย์, exนุชนภางค์ สุวรรณเทน, "EFFECT OF VETIVER GRASS ON CROP YIELD AND LATERITIC SOIL IMPROVEMENT", The 6th International conference on Vetiver - ICV6, 5 - 8 พฤษภาคม 2015, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, อาจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, อาจารย์, exหนึ่งฤทัย สมสิงห์, "ผลของการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินลูกรัง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)