ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ:ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยา การทำงานเป็นทีม และความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ


แสดงความคิดเห็น

(0)