Conference

Article
การศึกษาระบบการปลูกขมิ้นแซมในแปลงยางพารา และไม้ผลบางชนิดในเขตภาคใต้ตอนบน
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)