Person Image

Administration

Education

 • วท.บ(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
 • วท.ม(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
 • Ph.D.(Agricultural Science), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2549

Expertise Cloud

AFLPbiological controlcorn rustcrude extractsCryptosporiopsis eucalyptidisease resistance enzymatic activityEucalyptusfungal formulationISSR markersITSITS rDNAITS ribosomal DNAleaf blight diseaseLeaf spot and shoot blight diseasemycoherbicideMyrothecium roridumpethoxamidPseudoplagiostoma eucalyptiPuccinia polysorasouthern rustSpirulina maximaVigna radiatawater hyacinthการกัดเซาะชายฝั่งการงอกของเมล็ดการเจริญเติบโตการทำลายการย่อยสลายการยับยั้งการงอกการสกัดแบบลำดับส่วนกำจัดผักตบชวาคลองเปรมประชากรควบคุมควบคุมการระบาดความชื้นในดินความเป็นพิษต่อพืช พืชใบแคบเคมีชีวภาพและทางกายภาพจอกชีวผลิตภัณฑ์เชื้อราโดยชีววิธีใบกว้างผักตบชวาพืชใบกว้างมันสำปะหลังมันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด การเจริญเติบโต ผลผลิตระบบน้ำหยดระยอง7ระยอง9วิทยาการวัชพืชสบู่ดำสรีรวิทยาของพืชสารกำจัดวัชพืชจากธรรมชาติ ความเป็นพิษ สบู่ดำ วัชพืชวงศ์หญ้าสารสกัดสารสกัด ต้นสบู่ดำสารสกัดจากสบู่ดำสูตรห้วยบง60

Interest

สรีรวิทยาของพืช, ชีวผลิตภัณฑ์, วิทยาการวัชพืช

Administrative Profile

 • มึ.ค. 2558 - มึ.ค. 2562 หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน
 • ก.ย. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)