Person Image

  Education

  • บธ.บ. (การจัดการการผลิต), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  / traditional knowledge1-Naphthyl acetic acidAlternative energybiodieselChinese Tallow Treeclonal propagationCultural Practicecuttingdatabasee-bookethnobotanyEthylenefatty acid compositionfoliar Sprayfruit setfruit settinggrapeharvestinginjuredlocal knowledgeMass propagationMicro-cutting Trenchingmorphologymorphology loral biologynatural plant diversityplant diversityPlanting SystemsSapium sebiferumSapium sebiferum (L.) Roxb.Sapium sebiferum (L.) Roxb. ,seed dormancySeed germinationseed oilseedlingStrawberrythe Phu Fa Development Centertissue culturetraditional knowledgeTriadica sebiferavalue chainVegetative GrowthVitis viniferaYieldการเก็บเกี่ยวการติดผลการแปรรูปการวิจัยเชิงปริมาณ(เชิงสำรวจ)การวิจัยทางการศึกษาการวิจัยประเมินผลการวิจัยเพื่อการพัฒนากำจัดแมงกานีสความพร้อมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเกษตรกรฉีดพ่นใบ( foliar Spray)ชีวมวลดอกด้านเศรษฐกิจถ่านกัมมันต์ถิ่นกำเนิดทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณไบโอดีเซลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ชุมชนพืชพลังงานภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะเยาหินระบบการปลูกลักษณะทางสัณฐานวิทยาโลหะหนักศรีทองศักยภาพสตรอเบอรี่สถิติสำหรับการวิจัยองุ่นอาจารย์อาหารแปรรูปอีเลิร์นนิ่งอุตสาหกรรม

  Interest

  สถิติสำหรับการวิจัย, การวิจัยทางการศึกษา, การวิจัยประเมินผล, การวิจัยเชิงปริมาณ(เชิงสำรวจ), การวิจัยเพื่อการพัฒนา, ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ด้านเศรษฐกิจ, งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเกษตรกร

  Administrative Profile


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
   • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   แสดงความคิดเห็น

   (0)