Person Image

Administration

Education

 • M.S.(computer and engineering management), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย, 2540
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

AECAgricultural MachineryApplicationAustoftcane plantercane plantingCane seedComputer Programcrop irrigationcultivatorDCDehumidifyDrip drip irrigationfarm machineryfertilizinggerminationhot waterIrrigationPhoto period houseRiceSauropusscrew conveyorseed canesoil compactionsolar energyspring teeth harrowSprinklersugarcaneกระโจมกล้าอ้อยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1กาบ้าการควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนการคัดขนาดการคัดแยกการตัดอ้อยการทำความสะอาดการประเมินการปลูกข้าวการปลูกอ้อยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการให้น้ำการให้น้ำพืชการให้น้ำพืชในระดับไร่นาการอัดแน่นตัวของดินเกษตรอินทีรย์ขนส่งอ้อยขยายอ้อยข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวโพดฝักอ่อนข้าวไร่เขตเศรษฐกิจพิเศษความชื้นในดินความถูกต้องแม่นยำความแน่นเนื้อความสุกแก่คัดเลือกพันธุ์คัดเลือกพันธุ์อ้อยเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์เครือข่ายอ้อยเครื่องกำจัดวัชพืชด้วยความร้อนเครื่องกำเนิดความร้อนเครื่องคัดแยกเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องปลูกเครื่องปลูก (seeder)เครื่องปลูกข้าวเครื่องปลูกแบบโรยเป็นแถวเครื่องปลูกแบบโรยเป็นแถว (seed drill)เครื่องปลูกอ้อยเครื่องเพาะข้าวกล้องงอกเครื่องย่อยอ้อยเครืองหีบสกัดน้ำอ้อยเครื่องอัดใบเชื้อเพลิงชีวภาพฐานข้อมูลต้นกล้าอ้อยถั่วงอกน้ำหยดน้ำอ้อยนิคมอุตสาหกรรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปรับปรุงพันธุ์ผสมพันธุ์อ้อยพันธุ์อ้อยเพาะชำเมล็ดอ้อยเมล็ดอ้อยรถตัดอ้อยระบบเตรียมน้ำอ้อยระบบน้ำหยดวัชพืชสปริงเกลอร์ส้มโออ้อยอ้อยพันธุ์ดี

Interest

เครื่องจักรกลเกษตร, การให้น้ำพืชในระดับไร่นา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)