Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
 • วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
 • บธ.ม.(การจัดการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • วท.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

attitudeemotionguidelocus of controlneeds for achievementpersonalityprofessionquality of work lifeStresstouristtowardswork behaviorการทดสอบทางจิตวิทยาการพัฒนาแบบทดสอบและการคัดเลือกบุคลากรการรับรู้คุณค่าของตนเองในการจ้างงานความเครียดความทุ่มเทต่อองค์การ (Employee Engagement)ความผูกพันต่อองค์การความไว้วางใจภายในองค์การความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานคุณลักษณะงานจิตวิทยาการฝึกอบรมจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเชาวน์อารมณ์เด็กทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทัศคติต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์บริหารธุรกิจบุคลิกภาพบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพฤติกรรมการอนุรักษ์นกลักษณะส่วนบุคคลอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

Interest

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บริหารธุรกิจ, จิตวิทยาคลินิก, จิตวิทยาการฝึกอบรม, การทดสอบทางจิตวิทยา

Administrative Profile


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


แสดงความคิดเห็น

(0)