Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2517
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • Ph.D. (Seed Technology), Massey University, นิวซแลนด์, 2532

  Expertise Cloud

  2-acetyl-1-pyrrolineethanolfield weatheringgerminationHom Mali riceimidaclopridincomeMean germination timeMetemanoQuararesettlementseed germinationseed qualityseed vigorSeedling growthseedling vigorSingle countssocial servicesoybeanthiamethoxamviabilityVigna radiatawater uptakeกระตุ้นการงอกการกระเทาะข้าวเปลือกการกำเนิดดอกการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การเขตกรรมการคลายการพักตัวการเคลือบเมล็ดพันธุ์การจดทะเบียนพันธุ์การจำแนกพันธุ์การใช้ความร้อนแห้งการดูดน้ำการเตรียมความพร้อมเมล็ดการเตรียมความพร้อมเมล็ดพันธุ์การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารควบคุมแรงดันออสโมซีสงการทำลายการพักตัวของเมล็ดการบ่มเมล็ดการบ่มเมล็ดพันธุ์การประเมินความมีชีวิตการประเมินผลผลิตการประเมินศักยภาพการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์การลดความชื้นการวิเคราะห์ภาพถ่ายการสีการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดการเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าว การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ข้าว ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ การงอกรากแรกเกิด การตรวจนับครั้งเดียวข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวงอก นาหว่าน การทนต่อสภาพแห้งของเมล็ดพันธุ์ การงอก การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวโพดไร่ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานพิเศษข้าวสังข์หยดพัทลุงข้าวหอมมะลิความแข็งแรงความแข็งแรงของเมล็ดความแข็งแรงของเมล็ด ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ความงอกความชื้นสัมพัทธ์ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมความร้อนแห้งความเร็วในการงอกความสามารถในการเก็บรักษาคุณภาพการสีคุณภาพของเมล็ดพันธุ์คุณภาพเมล็ดพันธุ์คุณภาพเมล้ดพันธุ์เครือข่ายเครื่องตรวจวัดเอทานอลแบบดัดแปรเครื่องหมายเอสเอสอาร์งา คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผลผลิต อายุเก็บเกี่ยวเซซามินเซซาโมลินดินกรดไดเมทโทมอร์ฟต้นข้าวตัดเปลือกหุ้มเมล็ดตัวทำละลาย เมล็ดพันธุ์คัด ข้าว ultrathin layer isoelectric focusing ประสิทธิภาพการจำแนกถั่วเหลืองถั่วเหลือง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ไทอะมีโทแซมปริมาณน้ำมันปาล์มน้ำมันโปรตีนในเมล็ดเมล็ดแข็งเมล็ดงาเมล็ดดอกบานดึกเวลาเฉลี่ยในการงอก

  Interest

  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, วิทยาศาสตร์เมล็ดพันธุ์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  แสดงความคิดเห็น

  (0)