Person Image

  Education

  • ศศ.ด.(พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2550
  • ศษ.ม.(การส่งเสริมสุขภาพ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2539
  • พยาบาลศาสตร์, วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราชบรมราชชนนี, ไทย

  แนวโน้มผลงานของอัจฉรา

  Journal

  บทความของอัจฉรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  Publish Year International Journal 4
  2017 exAreekul Amornsriwatanakul, exKasem Nakornkhet, exPiyawat Katewongsa, exChairat Choosakul, exTippawan Kaewmanee, exKurusart Konharn, inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnoma Santiworakul, exPatraporn Sitilertpisan, exSonthaya Sriramatr, exAraya Yankai, exMichael Rosenberg, exFiona C. Bull, "Results From Thailand’s 2016 Report Card on Physical Activity for Children and Youth", Journal of Physical Activity and Health, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11 Suppl2, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า S291-S298
  2015 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKomgrich Choupanitch, "การประเมินโครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ: บทเรียนการส่งเสริมสุขภาพ", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 510-522
  2014 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, อาจารย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, exเกษม นครเขตต์, exAndre Seabra, exJoana Carvalho, "Associations between Physical Activity, Functional Fitness, and Mental Health among Older Adults in Nakornpathom, Thailand", Asian journal of Exercise and sport science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 25-35
  2010 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อนในค่ายผู้นำเยาวชนกีฬาภาคฤดูร้อน", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 17-29
  Publish Year National Journal 5
  2016 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทัศนีย เอกวานิช, exชญานิศ ลือวานิช, "กิจกรรมทางกายมีผลกระทบต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้สูงอายุจริงหรือ?", วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 1-10
  2015 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนจัดกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 38-49
  2012 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "งบประมาณเงินทุนในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ", วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า ---
  2011 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.เกษม นครเขตต์, "การเคลื่อนไหวระดับสากล : หลักการและแนทางการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 71-76
  2008 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอโนทัย ธีรสิงห์, exนิพนธ์ กุลนิตย์, "ผลกระทบของการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ต่อกระบวนการส่งเสริมกีฬาในสังคมไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3-4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 52-62

  Conference

  การนำเสนอบทความของอัจฉรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  Publish Year International Conference 7
  2017 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, "Stem Education:Innovation Education for Young Generation in ASEAN", EDUCAION & LANGUAGE INTERNATIONAL CONFERENCE, 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2017, SEMARANG สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  2016 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจงกลนี จันทรศิริ, exPaiboon K., exชญานิฐ ลือวานิช, exเกษม นครเขตต์, "relationship between muscle strength, balance and fall risk in Thai Community-Living Older adults", 2nd international conference ob physical education , health and sport, 2 - 5 กันยายน 2016, Cagayan de oro สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  2016 exAikvanich,T., exLuevanich,C., exNa–Songkhla,C., exUdee,N., inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhance Bone Mineral Density Associated with Difference Physical Activity programs in urban older adults", The International Congress Physical Activity and Public Health, 17 พฤศจิกายน 2016
  2015 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัจฉริยา กษิยะพัธ, exเกษม นครเขตต์, "ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเนือยนิ่งและอัตราเสี่ยงการเผาผลาญพลังงานของผู้สูงอายุไทย", Enhancing the Quality of Services in Physical Education, Health and Sport for a Better Future, 17 - 18 สิงหาคม 2015, เซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  2014 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Community-based physical activity interventions to promote Thai older adults' health : a systemic review", ASEAN CONFERENCE FOR PHYSICAL EDUCATION & SPORTS SCIENCE , 7 มิถุนายน 2014, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2013 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, อาจารย์, exJoana Carvalho, "Association of physical activity , functional fitness and mental fitness among older adults in Nakornpathum, Thailand : A Pilot study", International society for Behavioral Nutrition and physical Activity, 22 - 25 เมษายน 2013, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
  2013 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJoana Cavalho, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, อาจารย์, exSusana carrapatoso, "comparative study on physical activity in aging population among Thai and Portugal context", The 21st IUHPE World ference on Health Promotion, 25 สิงหาคม - 29 กันยายน 2013, ชลบุรี ราชอาณาจักรไทย
  Publish Year National Conference 6
  2016 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, exณัฏฐิณี สังขวรรณ, exชัชวาล พูลสวัสดิ์, exนุชจรี ภูสีเงิน, "สถานภาพโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสานในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 9 ธันวาคม 2016, ไทย นครปฐม ราชอาณาจักรไทย
  2015 exปวีณ์ภัสร เศรษฐสิริโชติ, inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สบสันติ์ มหานิยม, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมลดนํ้าหนักโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อควบคุมความดันโลหิตในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
  2015 exทัศนีย เอกวานิช, ex ชญานิศ ลือวานิช, inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณภาส์ณัฐ อุดี, exชญา ณ สงขลา, "ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางกายกับความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้สูงอายุเกิดขึ้นจริงหรือ?กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครภูเก็ต", การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 5-7 สิงหาคม 2558. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข., 5 - 7 สิงหาคม 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
  2013 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยอดแก้ว มหิงสา, "พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม อื่นๆ ราชอาณาจักรไทย
  2012 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, อาจารย์, "การประเมินผลโครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะชุมชนการเคหะแห่งชาติ", การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 17 สิงหาคม 2012, นนทบุรี ราชอาณาจักรไทย
  2010 inดร.อัจฉรา ปุราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลงทุนด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ", การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง บทบาทครูสุขศึกษา พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยในสถานศึกษา, 2 - 4 ธันวาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ราชอาณาจักรไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510275]

  แสดงความคิดเห็น

  (0)