ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2018

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 9
2018 inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, exChul-Hee Min, exDeok-Yong Cho, exSeung-Ran Lee, exKookrin Char, exJaejun Yu, "Identification of F impurities in F-doped ZnO by synchrotron X-ray absorption near edge structures", Journal of Applied Physics, ปีที่ 123, ฉบับที่ 16, เมษายน 2018, หน้า 16152
2018 inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exProf. Jaejun Yu, "Magnetic states and intervalence charge transfer of Ti and Fe defects in alpha-Al2O3: The origin of the blue in sapphire", Acta Materialia, ปีที่ 143, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 248-256
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์, exSupranee Kaewpirom, exAmnuay Wattanakornsiri, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Effect of ZnO Concentration on the Diameter of Electrospun Fibers from Poly(Vinyl Alcohol) Composited with ZnO Nanoparticles", Key Engineering Materials, ปีที่ 759, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 81-85
2018 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, อาจารย์, exWantana Klysubun, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "Synthesis of nanocrystalline NiO/ZnO heterostructured composite powders by sol-gel auto combustion method and their characterizations", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1156, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 524-533
2018 inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์, exBancha Mahong, exSang-Kyu Lee, exJong-Seong Jeon, exJames R. Ketudat Cairns, "Demonstration of monolignol ?-glucosidase activity of rice Os4BGlu14, Os4BGlu16 and Os4BGlu18 in Arabidopsis thaliana bglu45 mutant", Plant Physiology and Biochemistry, ปีที่ 127, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2018, หน้า 223-230
2018 inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์, exMahong, B., exLee, S.-K., exJeon, J.-S., exKetudat Cairns, J.R., "Demonstration of monolignol ฮฒ-glucosidase activity of rice Os4BGlu14, Os4BGlu16 and Os4BGlu18 in Arabidopsis thaliana bglu45 mutant", Plant Physiology and Biochemistry, ปีที่ 127, พฤษภาคม 2018, หน้า 223-230
2018 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, อาจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "Optical properties and versatile photocatalytic degradation ability of MAl2O4 (M = Ni, Cu, Zn) aluminate spinel nanoparticles", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ปีที่ 29, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2018, หน้า 8995-9006
2018 inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, อาจารย์, exPanisak Boonamnaj, exSunita Subedi Paudel, exWarin Jetsadawisut, exPornthep Sompornpisut, exR.B. Pandey, "Thermal-induced folding and unfolding of a transmembrane protein (CorA)", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ปีที่ 506, ฉบับที่ -, กันยายน 2018, หน้า 987-992
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์, exNareerat Kamlong, exNicha Thiangtrong, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Comparison the Physical and Antimicrobial Properties of Poly(Lactic Acid) Film and its Composites with ZnO Nanoparticles", Key Engineering Materials, ปีที่ 772, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2018, หน้า 100-104
Publish Year National Journal 2
2018 exนายธนกฤต โครงเซ็น, exผศ.ดร.อธิพงศ์ งามจารุโรจน์, exผศ.ดร.อภิชาต ลิมปิชัยพานิช, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, อาจารย์, "ผลความเข้มข้นที่มีต่อสเปคตรัมการวาวแสงของสีย้อมในสารละลายน้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 113-118
2018 exนางสาวสุวิมล คำแสน, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์, "การวางแผนเส้นทางการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขด้านกรอบเวลา โดยประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรม: กรณีศึกษาเมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research, TJOR), ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์, "The Composite Films and Non-woven Nanofiber of Biopolymer for Medical Applications", The 7th International Symposium of Green MAP center and LPIC, 23 - 29 มกราคม 2018, ญี่ปุ่น
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์, exNareerat Kamlong, exNicha Thiangtrong, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Comparison the physical and antimicrobial properties of poly(lactic acid) film and its composites with ZnO nanoparticles", The 2018 International Conference on Composite Materials Science and Technology (ICCMST 2018), 6 - 8 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์, exNaipak Boonjuban, exJiratchaya Sangkhachat, exAmnuay Wattanakornsiri, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Mechanical properties of biocomposite films based on poly(lactic acid) reinforced with cellulose fibers", The 2018 International Conference on Sustainable Materials (ICoSM 2018), 16 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, อาจารย์, exดร.มานิดา ทองรุณ, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biofuel Synthesis from Waste Cooking Oils and Ethyl Acetate via Interesterification under CaO Catalyst from Waste Eggshells", The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018), 19 - 22 เมษายน 2018, อำเภอเขาหลัก พังงา ราชอาณาจักรไทย
2018 exนางสาวอนุรักษ์ จั่นยาว, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Application of Cleaner Technology for Energy Reduction in Beverage Carton Packaging", The 11 th TSAE International Conference, 26 - 27 เมษายน 2018, อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ราชอาณาจักรไทย
2018 exนางสาวบุญธิดา บัณฑิต, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Combined Chemical-Coagulation Followed by Sequential Batch Reactor (SBR) for Removal of COD and Color in Wastewater from Industrial Automotive Paint", 2nd National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition “Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability”, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
2018 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกฤติยา สิงห์เจริญ, exนางสาววัลสิกา ศิริมงคล, exผศ. ดร.รัฐพล รังกุพันธ์, "Fabrication and stabilization of poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate) nanofibers", The 8th International Conference on Key Engineering Materials (ICKEM), 16 - 18 มีนาคม 2018, Osaka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 23
2018 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 (Payap University Research Symposium 2018) , 9 กุมภาพันธ์ 2018, เชียงใหม่ อื่นๆ ราชอาณาจักรไทย
2018 exอินทุอร มนต์กลาง, exอนัญญา อักษรเภตรา, inดร.สิทธิพงษ์ ด่านตระกูล, อาจารย์, "สถานที่เหมาะที่สุดสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยในเมืองจำลองพัทยาโดยวิธีพัฒนาขอบเขตบน", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 24 เมษายน 2018, ชลบุรี ราชอาณาจักรไทย
2018 exอัญชิสา เมฆช้าง, exจิรเมธ ชุมช่วย, inดร.พงษ์สัญ ประกฤตศรี, อาจารย์, "การจัดเส้นทางการขนส่งน้ำดื่มของบริษัท AB จำกัด ด้วยขั้นตอนวิธีแบบประหยัด", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 เมษายน 2018, พัทยา ชลบุรี ราชอาณาจักรไทย
2018 exMonthakan Sukwilai, exNitchakan Waiyakoon, inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์, "Fabrication and characterization the electrospun fiber of poly (lactic acid) composited ZnO nanoparticles", 46th National Graduate Research Conference, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
2018 exBudsarin Damrongsak, exChalita Kongmueang, inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, อาจารย์, inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์, "Fabrication and characterization the biofilms of poly (lactic) acid blended vancomycin", 46th National Graduate Research Conference, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
2018 exChalita Kongmueang, exBudsarin Damrongsak, inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์, "Fabrication and characterization the nanofibers of poly (lactic acid( blended vancomycin by electrospinning process", 46th National Graduate Research Conference, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
2018 exNitchakan Waiyakoon, exMonthakan Sukwilai, inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์, "Effect of ZnO nanoparticles on the photocatalytic property of poly (lactic acid) biocomposite films", The 46th National Graduate Research Conference, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
2018 exวราภรณ์ ยกย่อง, exฐิติวรรณ ศรีสงคราม, inดร.พงษ์สัญ ประกฤตศรี, อาจารย์, "ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตามช่วงฤดูกาลในประเทศไทย", การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2561, 3 - 5 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exธนพล ประมาณ , exขวัญชนก จุลปัญญา, inนายทศพร สายยิ้ม, อาจารย์, "อุปกรณ์สวมใส่เพื่อตรวจสอบราคาสินค้าสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 inกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์, exพชรพงศ์ ขันติโชติ, "ระบบล๊อคประตูแบบ OTP", ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, ลาดกะบัง กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exปรารถนา สุรัตนะ, exขนิษฐา ทวนทอง, inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์, "การใช้การขยายและวิธีลดรูปของดอดจ์สันในการคำนวณหาตัวผกผันของบางเมทริกซ์ไม่เอกฐานขนาด 4x4", การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2561, 3 - 5 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exณัฐนนทั ์รามทิม, exปภาวี พวงมาลีประดับ, exมานิตา ทองมา, exฉัตรชนาภรณ์ คําปา, inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, อาจารย์, "การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอสและไลเปส จากน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ทำน้ำยาล้างจาน", The 10th Science Research Conference (National Conference), 24 - 25 พฤษภาคม 2018, กันทรวิชัย มหาสารคาม ราชอาณาจักรไทย
2018 exนางสาวหยกมณี ทองเขียน, exนายศุภกิตติ ์น้อยมาลัย, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inจิรวรรณ เจริญสุข, อาจารย์, "ระบบการแจ้งเวียนเอกสารและสร้างแบบสอบถามบนเว็บไซต์", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exนายศรัณย์ภัทร จึงสงวนสิทธิ์, exนายสองสุวิน คำแหง, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inจิรวรรณ เจริญสุข, อาจารย์, "ระบบคานวณค่าสอนเกินเวลา", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exนางสาวณัฐพร กองเพ็ง, exนางสาวธนัชพร รัตนาธรรมวัฒน์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "เว็บไซต์บริหารจัดการการปลูกอ้อยเพื่อการส่งขาย", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exนางสาววาทินี บ้งชมโพธิ์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exนางสาวธันยพร อาจพงษ์ไพร , exนางสาวอินชุพา บุญราช, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบการจัดการโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาล", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exประกายทิพย์ จันทร์แป้น, exสิตาภรณ์ เฮงยิ่ง, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบการจัดการบริษัทขนส่งสินค้า", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exธีรดา มั่นเขตกิจ, exณฐกานต์ โยธาวุธ , inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "การตัดสินใจเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสด้วยเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
2018 exภานรินทร์ ผดุงกิจ , exเตชิษฐ์ เชื้อสาย , inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "การตรวจสอบผักตบชวาในแหล่งน้ำ", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
2018 exณัฐพงษ์ วิทูลกิจวานิช , exตันติกร ชัยณรงค์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบวิเคราะห์และพยากรณ์คุณภาพอากาศ", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
2018 exสุรารักษ์ โกรพิมาย, ex หนึ่งฤทัย กาวีจันทร์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "ระบบตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้า", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
2018 exJidapa Tantavesa, exChalinee Toemsuka, ex Nicha Sangpuma, exSujaree Budkeawa, inนางอรนุช นิลเขต, อาจารย์, "Carbon storage in tree above-ground biomass in Kasetsart University Sriracha Campus", The 5th ThaiFlux meeting series 2018, 4 พฤษภาคม 2018, เมือง พะเยา ราชอาณาจักรไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201020082007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46]

แสดงความคิดเห็น

(0)