ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2018

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2018 inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, exChul-Hee Min, exDeok-Yong Cho, exSeung-Ran Lee, exKookrin Char, exJaejun Yu, "Identification of F impurities in F-doped ZnO by synchrotron X-ray absorption near edge structures", Journal of Applied Physics, ปีที่ 123, ฉบับที่ 16, เมษายน 2018, หน้า 16152
2018 inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exProf. Jaejun Yu, "Magnetic states and intervalence charge transfer of Ti and Fe defects in alpha-Al2O3: The origin of the blue in sapphire", Acta Materialia, ปีที่ 143, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 248-256
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์, exSupranee Kaewpirom, exAmnuay Wattanakornsiri, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Effect of ZnO Concentration on the Diameter of Electrospun Fibers from Poly(Vinyl Alcohol) Composited with ZnO Nanoparticles", Key Engineering Materials, ปีที่ 759, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 81-85
2018 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, อาจารย์, exWantana Klysubun, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "Synthesis of nanocrystalline NiO/ZnO heterostructured composite powders by sol-gel auto combustion method and their characterizations", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1156, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 524-533

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, อาจารย์, "The Composite Films and Non-woven Nanofiber of Biopolymer for Medical Applications", The 7th International Symposium of Green MAP center and LPIC, 23 - 29 มกราคม 2018, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 (Payap University Research Symposium 2018) , 9 กุมภาพันธ์ 2018, เชียงใหม่ อื่นๆ ราชอาณาจักรไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201020082007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46]

แสดงความคิดเห็น

(0)