ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2018

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, exChul-Hee Min, exDeok-Yong Cho, exSeung-Ran Lee, exKookrin Char, exJaejun Yu, "Identification of F impurities in F-doped ZnO by synchrotron X-ray absorption near edge structures", Journal of Applied Physics, ปีที่ 123, ฉบับที่ 16, เมษายน 2018, หน้า 16152
2018 inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exProf. Jaejun Yu, "Magnetic states and intervalence charge transfer of Ti and Fe defects in alpha-Al2O3: The origin of the blue in sapphire", Acta Materialia, ปีที่ 143, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 248-256

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201020082007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46]

แสดงความคิดเห็น

(0)