ผลงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2018

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2018 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 694-704

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2018 exโสภณ ผู้มีจรรยา , inดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร, อาจารย์, "การตรวจหาบริเวณที่เบลอโดยใช้เทคนิคการชักตัวอย่างภาพแบบทำซ้ำและตัวกรองแบบค่าเฉลี่ย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 ปี 2018 National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2018 , 5 - 6 กรกฎาคม 2018, เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
2018 exณัฏฐพงค์ เฉลิมธำรงค์ , exณรงค์ชัย โพธิ์เจริญ , exโสภณ ผู้มีจรรยา , inดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร, อาจารย์, "เครื่องคัดแยกพริกหวานอัตโนมัติโดยใช้การประมวลผลภาพ", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 ปี 2018 National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2018 , 5 - 6 กรกฎาคม 2018

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=11]

แสดงความคิดเห็น

(0)