ผลงานภาควิชาการตลาด ปี 2018

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการตลาด

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการตลาดต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Conceptual Framework of Implementing Business Strategy for the NPD Process", Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER) , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 116-123
2018 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย", Review of Integrative Business & Economics Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ s1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 330-337
2018 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "Geo-Informatics and Space Technology Corporate Brand Personality and Implementation in Thailand", Review of Integrative Business & Economics Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ s2, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 15-23
2018 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, อาจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรองผลิตภัณฑ์และการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านสื่อเครือข่ายทางสังคม", Global and Stochastic Analysis , ปีที่ 5, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2018, หน้า 19-27
Publish Year National Journal 1
2018 exเบญจรัตน์ ไชยมั่นคง, inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exมยุขพันธ์ุ ไชยมงคล, "An Integrative Model of Customer Engagement Process: The Empirical Evidence of Large Commercial Banks in Thailand", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 27, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 9-23

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการตลาดต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 14
2018 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, อาจารย์, "การศึกษาแนวคิดปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้กลิ่นบำบัด", 24th EBES Conference, 10 - 12 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Application of Lean Management for Thai Retailing Businesses", 24th Eurasia Business and Economics Society (EBES) CONFERENCE , 10 - 12 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, "The impact of motivation, information and crisis towards Thailand’s destination image", International Symposium on Economics and Social Science 2018 , 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2018, ญี่ปุ่น
2018 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influences of Facebook’s Posts and Customer Centric Model as a Mediator on members’ intention to purchase: A Case Study of The Thai Premier League Football Club’s Facebook Page", 24th EBES CONFERENCE -BANGKOK, 10 - 12 มกราคม 2018
2018 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศุมาลิน มาตรแก้ว , "Marketing Mix Factors Related to Consumers’ Buying Decision of Japan Traveling Package in Bangkok", 2018 International Symposium on Business and Management (ISBM 2018), 1 - 3 เมษายน 2018, โอซะกะ ญี่ปุ่น
2018 inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Thai Educational Reforms: The Role of Technology and Service in Education the Next Generation", IICE2018 Ireland International Conference on Education, 23 - 26 เมษายน 2018, ไอร์แลนด์
2018 inนางณัฐกันย์ ชินนรานันทน์, อาจารย์, "Internet Shopping and Buying Behavior of Baby Boomers in Bangkok, Thailand", IISES 36th International Academic Conference London, UK., 22 - 25 พฤษภาคม 2018, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2018 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดาวรุ่ง ไอยเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิลาวัลย์ สมสุข, "The relationship between marketing mix and buying decision process on the online shopping in Thailand", 36th International Academic Conference, London, 22 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2018, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2018 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, "Consumer behavior and customer loyalty program: Case of Tesco in Thailand", 36th International Academic Conference, 22 - 25 พฤษภาคม 2018, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองหลักการของลีนในธุรกิจค้าปลีก", 36th International Academic Conference, 21 - 24 พฤษภาคม 2018, London
2018 inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "MARKETING STRATEGIES AND DERIVATIVE MARKET FOR RISK MANAGEMENT INSTRUMENTS IN THAILAND ", 36th International Academic Conference, London, 22 พฤษภาคม 2018, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2018 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรวิสรา ทองรอด, "The Social Media Exposure and Online Clothes Buying Behavior in Thailand.", IISES 36th International Academic Conference, London, UK., 22 - 25 พฤษภาคม 2018, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2018 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, อาจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรองผลิตภัณฑ์และการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์", 11th International Conference on ECONOMICS, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, 20 - 21 มิถุนายน 2018, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2018 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "Influences of Corporate Brand Personality on Buying Decision Process of Residential Condominium in Bangkok.", SIBR 2018 (Osaka) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research., 5 - 6 กรกฎาคม 2018, Osaka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 6
2018 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการโพสเฟสบุคและแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแปรส่งผ่านที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารแบบบอกต่อ กรณีศีกษา: เฟสบุคของสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีค", การประชุมทางวิชาการ ครั้งทืี่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exสมภพ วิโรจน์ชัยยันต์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพวงชมพู โจนส์, "ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการของผู้บริโภคร้าน แบล๊คแคนยอน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะทำงานจัดการประชุมทางวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6, 2 มิถุนายน 2018, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exภูธิป สามวัง, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพวงชมพู โจนส์, "ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะทำงานจัดการประชุมทางวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6, 2 มิถุนายน 2018, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 inดร.ชลลดา สัจจานิตย์, อาจารย์, "Consumer responses to firms' environmental disposition strategy", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, อื่นๆ ราชอาณาจักรไทย
2018 exนางสาวศิโรรัตน์ กำมัชพล, inดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อเสียงองค์กรกับกระบวนการตัดสินใจซื้อหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุน", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” , 31 กรกฎาคม 2018, ไทย กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 exนางสาววริศรา โสธรพิทักษ์, inดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าและกระบวนการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, 18 พฤษภาคม - 18 กรกฎาคม 2018, ไทย กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=28&SectionID=04]

แสดงความคิดเห็น

(0)