ผลงานภาควิชาการตลาด ปี 2018

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการตลาด

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการตลาดต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Conceptual Framework of Implementing Business Strategy for the NPD Process", Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER) , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 116-123
2018 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย", Review of Integrative Business & Economics Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ s1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 330-337
Publish Year National Journal 1
2018 exเบญจรัตน์ ไชยมั่นคง, inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exมยุขพันธ์ุ ไชยมงคล, "An Integrative Model of Customer Engagement Process: The Empirical Evidence of Large Commercial Banks in Thailand", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 27, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 9-23

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการตลาดต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2018 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, อาจารย์, "การศึกษาแนวคิดปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้กลิ่นบำบัด", 24th EBES Conference, 10 - 12 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Application of Lean Management for Thai Retailing Businesses", 24th Eurasia Business and Economics Society (EBES) CONFERENCE , 10 - 12 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
2018 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, "The impact of motivation, information and crisis towards Thailand’s destination image", International Symposium on Economics and Social Science 2018 , 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2018, ญี่ปุ่น
2018 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, อาจารย์, "The Influences of Facebook’s Posts and Customer Centric Model as a Mediator on members’ intention to purchase: A Case Study of The Thai Premier League Football Club’s Facebook Page", 24th EBES CONFERENCE -BANGKOK, 10 - 12 มกราคม 2018
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, อาจารย์, "อิทธิพลของการโพสเฟสบุคและแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแปรส่งผ่านที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารแบบบอกต่อ กรณีศีกษา: เฟสบุคของสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีค", การประชุมทางวิชาการ ครั้งทืี่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.rdi.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=28&SectionID=04]

แสดงความคิดเห็น

(0)