การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2017

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132010200820072004 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012201120082007 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

แสดงความคิดเห็น

(0)