Petty Patent

Article
กรรมวิธีการผลิตไซลิทอลด้วยเซลล์ตรึงเยื่อเมมเบรนเหลว
Proprietor
Kasetsart University
License ID
7152
Class
ชาติ
Grant Date
14 พฤษภาคม 2012
Related Link
-

Author

Output From Project

การผลิตไซลิทอลโดยเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิควิดอิมัลชันเมมเบรน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051463 ชื่อวิชา Fermentation Processes Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :TRF-master Research Project (Science and Technology),20 เม.ย. 2007 - 22 เม.ย. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โรงงานผลิตน้ำตาลไซลิทอลด้วยวิธีการหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,15 เม.ย. 2009 - 14 ต.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชน นักศึกษา ผู้อ่าน การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ,25 พ.ย. 2011 - 24 ก.ย. 2012

แสดงความคิดเห็น

(0)