งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2018

254

SCI

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2018

306

Scopus

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2018

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2018

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversitybiological controlbiomassBroilerCassavachitosanClimate changediversityDogEthanolfood safetyGenetic diversityGISgrowthKnowledge Managementlactic acid bacteriamangomechanical propertiesnatural rubberNIRoptimizationPCRproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcanetissue culturewater qualityYieldกล้วยกล้วยไม้การจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการเติบโตการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชุมชนฐานข้อมูลตัวเร่งปฏิกิริยาถั่วเหลืองนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันโปรตีนผู้สูงอายุพริกพลังงานพลังงานทดแทนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลจิสติกส์โลหะหนักเศรษฐกิจพอเพียงสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหญ้าแฝกอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอทานอล

Department

วิทยาเขตบางเขน

 • งานวิจัย: 1667
 • บทความ: 426
 • ประชุมวิชาการ: 286
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 2
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 2
 • รางวัล: 60

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 505
 • บทความ: 117
 • ประชุมวิชาการ: 67
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 6

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 53
 • บทความ: 21
 • ประชุมวิชาการ: 22
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 1
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 5

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • งานวิจัย: 149
 • บทความ: 29
 • ประชุมวิชาการ: 21
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 2

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 7
 • บทความ: 0
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View