งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2016

346

SCI

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2016

540

Scopus

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2016

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2016

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversitybiological controlCassavachitosanClimate changediversitydogecologyEthanolFood safetyGenetic diversityGISgrowthKnowledge Managementlactic acid bacteriamaizeMangomechanical propertiesnatural rubberNIRoptimizationPCRproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcanesweet corntissue culturewater qualityYieldกล้วยกล้วยไม้การจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชลบุรีชุมชนเชื้อราฐานข้อมูลถั่วเหลืองไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันโปรตีนผลไม้ผู้สูงอายุพริกพลังงานพลังงานทดแทนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลหะหนักเศรษฐกิจพอเพียงสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหญ้าแฝกหลักสูตรอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอทานอล

Department

วิทยาเขตบางเขน

 • งานวิจัย: 2373
 • บทความ: 742
 • ประชุมวิชาการ: 781
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 23
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 324

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 749
 • บทความ: 178
 • ประชุมวิชาการ: 138
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 7
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 72

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 111
 • บทความ: 58
 • ประชุมวิชาการ: 129
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 12

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • งานวิจัย: 179
 • บทความ: 53
 • ประชุมวิชาการ: 39
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 1
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 10

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 0
 • บทความ: 0
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View