งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2017

315

SCI

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2017

446

Scopus

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2017

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2017

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversitybiological controlbiomassCassavachitosanClimate changediversityDogecologyEthanolFood safetyGenetic diversityGISgrowthKnowledge Managementlactic acid bacteriamaizemangomechanical propertiesnatural rubberNIRoptimizationPCRproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcanesweet corntissue culturewater qualityYieldกล้วยกล้วยไม้การจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการเติบโตการท่องเที่ยวการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชุมชนเชื้อราฐานข้อมูลตัวเร่งปฏิกิริยาถั่วเหลืองแบคทีเรียไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันโปรตีนผู้สูงอายุพริกพลังงานพลังงานทดแทนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลหะหนักเศรษฐกิจพอเพียงสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหญ้าแฝกอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอทานอล

Department

วิทยาเขตบางเขน

 • งานวิจัย: 2717
 • บทความ: 722
 • ประชุมวิชาการ: 812
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 22
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 132

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 751
 • บทความ: 193
 • ประชุมวิชาการ: 145
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 2
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 28

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 124
 • บทความ: 47
 • ประชุมวิชาการ: 92
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 5

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • งานวิจัย: 270
 • บทความ: 45
 • ประชุมวิชาการ: 79
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 1
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 6

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 0
 • บทความ: 0
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View