งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2014

211

SCI

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2014

220

Scopus

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2014

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2014

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activitybananabiodieselBiodiversitybiological controlBreedingCassavachitosanClimate changecottondistributiondiversityDogdryingecologyEthanolFISHFood safetyGenetic diversityGISgrowthKnowledge Managementlactic acid bacteriamaizemangoMECHANICAL PROPERTIESmorphologyNIRoptimizationPCRproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationSoybeanstarchsugarcanesweet corntexturetissue culturewater qualityYieldกล้วยไม้การขยายพันธุ์การจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชลบุรีฐานข้อมูลถั่วเหลืองแบคทีเรียไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันผลไม้พริกพลังงานพลังงานทดแทนมะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลจิสติกส์โลหะหนักเศรษฐกิจพอเพียงสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหญ้าแฝกอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอทานอล

Department

วิทยาเขตบางเขน

 • งานวิจัย: 1548
 • บทความ: 334
 • ประชุมวิชาการ: 392
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 7
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 80

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 456
 • บทความ: 83
 • ประชุมวิชาการ: 69
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 1
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 24

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 65
 • บทความ: 14
 • ประชุมวิชาการ: 33
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • งานวิจัย: 88
 • บทความ: 17
 • ประชุมวิชาการ: 15
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 4

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 0
 • บทความ: 0
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View