วิทยาเขตสกลนคร

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

AdsorptionAugmented Reality bioactive compoundsBiodiversityBiogasBusiness Development Projectschilling injuryClimate changeEgg QualityFerrocementFood safetyGeogridGISGrowthheat transferHeat Transfer enhancementHeuristicimage processingJob Satisfactionlateritic soilmangrovemao pomacemathematical modelnanofluidNanofluidsNong Han Luangorganizational commitmentParticipationPCRPhotovoltaicPlant utilizationPV hybrid systemRanongremote sensingRenewable energyRiceRural electrificationSakon NakhonSakon Nakhon ProvinceService QualitySMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium Enterprisessolar energyStreptococcus suissurfactantSustainable developmentTechnical assessmentWaste-to-EnergyZeoliteกากเม่าการเจริญเติบโตการตลาดการทำแห้งการประเมินการประเมินทางเทคนิคการพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนเกษตรกรแกะแกะขุนไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพไข่คุณภาพชีวิตคุณภาพซากเครื่องหมายโมเลกุลจังหวัดสกลนครชุดดินโพนพิสัยชุมชนดินลูกรังถั่วแลบแลบนิสิตเนื้อสัมผัสปลานิลปุ๋ยอินทรีย์โปรตีนผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์พริกพลังงานทดแทนภาษาอังกฤษมะเขือเทศมะม่วงมันสำปะหลังเม่าไมโครแซทเทลไลท์โรคไหม้ศักยภาพสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสีหญ้าแฝกอ้อยแอนโทไซยานิน

Executives

รองอธิการบดี

ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

E-Mail: fhumwsk@ku.ac.th

Tel.: 02579-5566-8 ต่อ1410

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: csnkkw@ku.ac.th

Tel.: 045-725036

ดร. วัชรพงษ์ อินทรวงศ์, อาจารย์

ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: csnwpi@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: famkkp@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

ดร. วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnvwg@ku.ac.th

Tel.: 042-725033

ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล, อาจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: fsewtp@csc.ku.ac.th

Tel.: 042 725023

ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnkkw@ku.ac.th

Tel.: 045-725036

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: famkkp@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: fseapm@ku.ac.th

Tel.: 6462201646Resource

นักวิจัยทั้งหมด 281 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 48 คน, อาจารย์ 167 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 22 คน, นักวิชาการศึกษา 8 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 6 คน, ครู 2 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 15 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,732.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 88 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 35.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 159 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 137 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 99 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 626 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 595 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 224 โครงการ)
 • ทุนนอก 284 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 216 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 161 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1347 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 595 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 752 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 205 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 145 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 10 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 41 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 9 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 107 รางวัล (เกียรติบัตร 45 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 23 รางวัล, ประชุมวิชาการ 39 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)