วิทยาเขตสกลนคร

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

Adsorptionbioactive compoundsBiodiversityBiogasBusiness Development Projectschilling injuryClimate changeEgg QualityferrocementGeogridGISGrowthHeat Transferimage processinglateritic soilMangroveMao pomaceMathematical modelNanofluidNanofluidsNong Han Luangorganizational commitmentPCRphotovoltaicplant utilizationPV hybrid systemRanongremote sensingRenewable EnergyRicerural electrificationSakon NakhonSakon Nakhon ProvinceSerotypeSMEs:Small and Medium EnterprisesStreptococcus suisSustainable developmentTechnical assessmentZeoliteกากเม่าการเจริญเติบโตการทำแห้งการบำบัดน้ำเสียการประเมินทางเทคนิคการพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนเกษตรกรแกะแกะขุนไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคอนกรีตพรุนค่าโลหิตวิทยาบางประการคุณภาพไข่คุณภาพชีวิตคุณภาพซากเคมีวิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุลจังหวัดสกลนครชุมชนดอกหน้าวัวดินลูกรังถั่วเขียวถั่วแลบแลบเนื้อสัมผัสบัวหลวงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลานิลปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังหมักโปรตีนผลการดำเนินงานพริกพฤติกรรมพลังงานทดแทนภาวะผู้นำภาษาอังกฤษมะเขือเทศมะม่วงมันสำปะหลังเม่าไมโครแซทเทลไลท์โรคไหม้ศักยภาพสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพทางกายสมุนไพรสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสีหญ้าแฝกหนองหารอ้อยแอนโทไซยานิน

Executives

รองอธิการบดี

ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

E-Mail: fhumwsk@ku.ac.th

Tel.: 02579-5566-8 ต่อ1410

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. ธีรนันท์ ตันพานิชย์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail:

Tel.: 0-4272-5039 (4617)

ดร. กนกอร แก้วประภา, อาจารย์

ฝ่ายการเงิน (รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: famkok@csc.ku.ac.th

Tel.: 042-725039

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: famkkp@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

ดร. วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnvwg@ku.ac.th

Tel.: 042-725033

ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnkkw@ku.ac.th

Tel.: 045-725036Resource

นักวิจัยทั้งหมด 279 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 38 คน, อาจารย์ 179 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 22 คน, นักวิชาการศึกษา 8 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 5 คน, ครู 2 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 88 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 35.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 157 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 140 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 85 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 541 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 513 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 190 โครงการ)
 • ทุนนอก 242 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 192 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 137 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1180 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 527 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 653 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 205 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 146 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 11 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 40 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 83 รางวัล (เกียรติบัตร 38 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 28 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)