คณะบริหารธุรกิจ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

abnormal returnaccelerated depreciationAECBangkokBudget AchievabilityBudgetary SlackBusiness Strategyconsumer behaviorcorporate governancecorporate social responsibilityCredit Ratingcritical success factorsCustomer Relationship Managementcustomer valueData Envelopment Analysis (DEA)Decision-MakingDigital Economydiscretionary accrualsEarnings Managementearnings qualitye-commerceFaculty of Business administrationFinancial PerformanceFirm PerformanceFirm Valuefraudhotel industryInnovationInstitutional InvestorInterpretive Structural Modeling (ISM)Investmentkey success factorsKnowledge ManagementLean practicesLearning OrganizationLogisticsmarketingMarketing mixMarketing strategyMarkov-Switching Modelmedia sectorNew Product DevelopmentOwnership StructureperceptionperformanceProductproject managementProject strategypurchase intentionQuality ManagementsafetysecuritySMESMEsStock Exchange of ThailandSupply Chain Management sustainabilitytax policyTaxationTechnologyTechnology ManagementTobin’s QTransactional LeadershipTransformational leadershipUsability Testingการเงินการตลาดการบัญชีการบัญชีการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การรับรู้การวัดประสิทธิภาพความคาดหวังความปลอดภัยความพึงพอใจความภักดีความยั่งยืนทหารกองประจำการทัศนคติบัญชีบัญชีการเงิน บัญชีครัวเรือนบัญชีบริหาร ประสิทธิภาพผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคพฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคพลังงานทดแทนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภาพลักษณ์ภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมภาษีสรรพสามิตระบบสารสนเทศทางการบัญชีโลจิสติกส์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่งออกอาหารอาหารเกษตรอินทรีย์

Executives

รองคณบดี

ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail:

Tel.: 029428777

นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รักษาการแทน)

E-Mail: fbushrp@ku.ac.th

Tel.: 029428840

นางสาว พันธิภา ศรีนามเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ (รักษาการแทน)

E-Mail: fbuspps@ku.ac.th

Tel.: 02-9428777#1522Resource

นักวิจัยทั้งหมด 65 คน (รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน, อาจารย์ 31 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 210 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 182 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)
 • ทุนนอก 144 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 125 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 624 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 171 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 453 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 69 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 61 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)