ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

academicsaccessed a collection of authentic texts (corpus) via various computer programs with recommended concordancing tools. The control groupASEANattitudesAutonomous behaviourAutonomous learningAutonomous perceptionawarenessBangkokBELIEFSblended learningbrand namingBusiness Englishcode-mixingcorpus linguisticscourse developmentcourse management systemculture teachingDiscourse analysisEFLE-LearningEnglishEnglish as a Lingua FrancaEnglish as an International LanguageEnglish language learningEnglish language teachingEnglish namingEnglish vocabularyESPFigurative Languagegenre analysisGraduate Studentshigher educationinterdependenceinternational studentInternationalisationL2 AnxietyL2 EducationLanguage AchievementLanguage learning motivationlanguage policy and planningLearner autonomylexical bundlelinguistic landscapeLow Proficiency StudentsmacrorulesMacrostructureMass Communicationmaterial developmentmiddle classmobilitymodelsMotivationMotivational teaching strategiesnative speakerson the other handOral CommunicationProcess-based approachProject WorkReader's response journalReadingsecond language writingSELF-EFFICACYself-monitoringSpeech production and perceptionSTUDENTSteacher-student conferenceThai learnersThai local productsThailand. Concordancing was introduced for the experimental groupThe action research aims to raise Thai university post graduate students’ awareness in L2 collocations activation. The researcher investigates the effect of ‘concordances’ on advanced students pursuing Master’s Degree in English for Specific Purposes at the Faculty of Humanitiesthe subjectsthereforeTOEFLuniversityvarieties of Englishwas asked to practice lexical units by the e-Diary method.World-EnglishesWritingwriting developmentWriting processWriting strategieswritten speecheszone of proximal developmentกระบวนการเขียน ความรับรู้ ทัศนคติการเขียนบทความวิจัยการเขียนภาษาอังกฤษการเขียนภาษาอังกฤษวิชาการการปลูกข้าวการแปลการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารการสอนภาษาอังกฤษข้าวคำภาษาต่างประเทศนิตยสารข่าวนิสิตที่มีความสามารถต่ำภาษาเยอรมันภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษหลักสูตร

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นาง ปริมใจ พรหมสุทธิ

E-Mail:

Tel.:

นาง วนิช พันธุ์ยิ้ม

E-Mail:

Tel.:


Persons (ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาง นงสมร พงษ์พานิช, อาจารย์

E-Mail: fhumnsp@ku.ac.th Tel.02-5795566-68 ต่อ 60


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 43 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 31 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 101 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 64 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)