ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

AdsorptionAlternative Energyanacardic acidArtificial Neural NetworkAspergillus oryzaeBiodieselCarbon dioxideCarbon fiberCarbon FootprintCarbon nanotubesCassava StarchCatalysisCatalystCatalystsChemical Composition DistributionChitosanCleaner ProductionCleaner TechnologyCO2 adsorptionCO2 hydrogenationComposite membraneCOMPOSITESCoppercopyrolysiscorn cobcrystallization analysis fractionationCrystallization analysis fractionation (Crystaf)DeconvolutionDiscrete element methodElectrodepositionenergy storageEpoxidationepoxy resinesterificationethanolFluidizationFragmentationFuel cellGAS ProcessGrapheneGreen energyHeterogeneous CatalysisHydrodesulfurizationhydrogenationJatropha curcasLife Cycle AssessmentMagnetic fieldManganese oxideMethanolmodel-based controlModelingmolecular weight distributionMonte Carlo SimulationNanotechnologyOptimizationPEMFCPolyethylenePolyolefinpropylenepropylene oxideProteasepyrolysisRaman spectroscopyreducing sugarrice husk ashrutheniumshrimpSilicaSimulationsodium silicateSolid-state fermentationSupercapacitortexturetransesterificationกราฟีนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไฮโดรเจนการควบคุมอิงแบบจำลองการดูดซับการประเมินวัฏจักรชีวิตการหมักแบบแห้งไคโตซานซิลิกาเซลล์เชื้อเพลิงเซลลูโลสตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงไบโอดีเซลพลังงานพลังงานทดแทนโพรพิลีนออกไซด์ไพโรไลซิสเมทานอลยางธรรมชาติรูทีเนียมลิกนินสบู่ดำเอทานอล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. วลีพร ดอนไพร, อาจารย์

E-Mail: fengwod@ku.ac.th Tel.02797-0999 ต่อ1275


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 28 คน (รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, วิศวกร 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 134 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 120 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 238 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 230 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 23 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 279 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 248 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1250 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 547 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 703 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 39 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 33 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 686 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 664 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 118 รางวัล (เกียรติบัตร 63 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 44 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)