ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

47

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

3

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

AdsorptionAlternative Energyanacardic acidArtificial Neural Networkaspergillus oryzaeBiodieselCarbon dioxideCarbon FiberCarbon Footprintcarbon nanotubesCassava StarchCatalysisCatalystCatalystschemical composition distributionchitosanCleaner ProductionCleaner TechnologyCO2 adsorptionCO2 hydrogenationComposite membranecoppercorn cobCrystallization analysis fractionationCrystallization analysis fractionation (Crystaf)Cu-based catalystsDeconvolutionDiscrete element methodElectrodepositionEnergy storageEpoxidationEpoxy resinesterificationethanolFermentationFluidizationFragmentationFuel cellGAS processGrapheneGreen energyHeterogeneous CatalysisHydrodesulfurizationJatropha curcasLife Cycle AssessmentMagnetic fieldManganese oxideMethanolModel-based controlModelingMolecular weight distributionMonte Carlo simulationNanotechnologyOptimizationPEMFCPolyethylenePolyolefinpropylenePropylene oxideProteasepyrolysisRaman spectroscopyreducing sugarRice husk ashRutheniumShrimpSilicaSimulationsodium silicateSolid-state fermentationSupercapacitorSweet Sorghum BagasseTexturetransesterificationกราฟีนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไฮโดรเจนการควบคุมอิงแบบจำลองการดูดซับการประเมินวัฏจักรชีวิตการหมักแบบแห้งไคโตซานซิลิกาเซลล์เชื้อเพลิงเซลลูโลสตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงไบโอดีเซลพลังงานพลังงานทดแทนโพรพิลีนออกไซด์ไพโรไลซิสเมทานอลยางธรรมชาติรูทีเนียมลิกนินสบู่ดำเอทานอล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. วลีพร ดอนไพร, อาจารย์

E-Mail: fengwod@ku.ac.th Tel.02797-0999 ต่อ1275


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 28 คน (รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, วิศวกร 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 136 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 122 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 240 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 232 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 23 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 286 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 254 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 59 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1269 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 561 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 708 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 38 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 32 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 704 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 682 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 121 รางวัล (เกียรติบัตร 66 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 44 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)