ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

adsorptionanacardic acidartificial neural networkAspergillus oryzaeBiodieselCarbon dioxideCarbon FiberCarbon nanotubesCassava StarchCatalysisCatalystCatalyst activityCatalystschemical composition distributionchitosanCleaner ProductionCleaner TechnologyCO2 hydrogenationcoppercorn cobCrystallization analysis fractionationCrystallization Analysis Fractionation (Crystaf)Discrete element methodElectrodepositionEnergy storageEpoxidationethanolFluidizationFragmentationFuel cellGrapheneHeterogeneous catalysishydrogenationJatropha curcasKineticsLCALife cycle assessmentLife Cycle Assessment (LCA)Magnetic fieldManganese oxideMethaneMethanolModel-based controlmodelingMolecular Weight DistributionMonte Carlo SimulationNanomaterialsNanotechnologynatural rubberOptimizationPCMsPEMFCPolyanilinePolyethylenepolyethylene (PE)PolymerPolyolefinPolystyrenePorous silicaPropylenepropylene oxideProteasepyrolysisraman spectroscopyreducing sugarRice husk ashrutheniumShrimpSilicaSilica nanoparticlesSimulationsodium silicateSolid-state fermentationstrain sensorsSupercapacitorTexturetransesterificationกราฟีนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไฮโดรเจนการควบคุมอิงแบบจำลองการประเมินวัฏจักรชีวิตการหมักแบบแห้งไคโตซานซิลิกาเซลล์เชื้อเพลิงตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงไบโอดีเซลพลังงานพลังงานทดแทนโพรพิลีนออกไซด์ไพโรไลซิสเมทานอลยางธรรมชาติรูทีเนียมสบู่ดำเอทานอล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. วลีพร ดอนไพร, อาจารย์

E-Mail: fengwod@ku.ac.th Tel.02797-0999 ต่อ1275


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 28 คน (รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, วิศวกร 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 147 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 130 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 219 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 214 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 276 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 246 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1241 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 544 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 697 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 39 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 33 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 686 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 664 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 118 รางวัล (เกียรติบัตร 63 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 44 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)