ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

6

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

antennaAntennasAutomatic landingBall-riding robotBeamformingBilateral ControlBiometricsBurst error correcting codecdmachannel capacityChannel CodingChannel EstimationComputer Visionconcatenated codeDelta RobotDistributed generationDisturbance ObserverDVB-SEarth (planet)Embedded System FDTDfeedbackFingerprint EnhancementFinite-difference time-domain (FDTD)FPGAgrapheneharmonichigh-level featureHuman-robot interactionImage classificationImage Processing Image warpingIris LocalizationIris RecognitionIris SegmentationKalman filterKinectLand cover mappinglimited feedbackMAP decodingMIMOMNIST datasetMotion controlMPEG-4 ImageNANOCHANNELNeural NetworkNonbinary codenonbinary decoderOFDMPerfectly matched layer (PML)Plug-in electric vehiclepower line communicationspower systemPower System PlanningProtectionRainRain attenuation prediction modelsrainfall estimationReed-Solomon inner codeReliabilityRemote SensingRF MEMSring convolutional codesRobust ControlSatellite communication systemsSatellite communicationssmart gridSMMSSupport vector machinesSynchrophasorThai HandwritingTransient feature extractionUAVvector symbol decodingVSDWind EnergyWireless Communications wireless sensor networkการควบคุมการถอดรหัสแบบเวกเตอร์ซิมโบลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความเชื่อถือได้ฐานข้อมูลดาวเทียมดาวเทียม SMMSเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโทรคมนาคมพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าภาพถ่ายดาวเทียมรหัสแก้ไขความผิดพลาดแบบเบริสต์รหัสคอนคาทิเนตรหัสช่องสัญญาณรหัสนอนไบนารีระบบสมองกลฝังตัวระบบสื่อสารไร้สายแรงสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. วีรวุฒิ กนกบรรณกร, อาจารย์

E-Mail: fengwwk@ku.ac.th Tel.02-797-0999 ต่อ 1512


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 44 คน (รองศาสตราจารย์ 13 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 14 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 150 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 141 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
 • ทุนนอก 174 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 145 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 76 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 983 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 236 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 747 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 371 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 326 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 27 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 70 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 34 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)