ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

antennaAntennasBall-riding robotbeamformingBilateral ControlBiometricsBurst error correcting codecdmachannel capacityChannel CodingChannel EstimationComputer VisionConcatenated codeDelta RobotDistributed generationDisturbance observerDVB-SElectromagnetic wave absorptionEmbedded System FDTD simulationsfeedbackFingerprint EnhancementFinite difference time domain methodFinite-difference time-domain (FDTD)FPGAgrapheneHarmonichigh-level featureHuman-Robot InteractionImage classificationImage Processing Image warpingIris LocalizationIris RecognitionIris segmentationKalman FilterKinectland cover mappinglimited feedbackMAP decodingMethod of momentsMIMOMNIST datasetMotion controlMPEG-4 ImageNANOCHANNELNarrowbandNeural NetworkNonbinary codenonbinary decoderNumerical methodsOFDMPerfectly matched layer (PML)photodetectorPlug-in electric vehiclepower line communicationspower systemPower System PlanningProtectionRainfall EstimationReed-Solomon inner codeReliabilityRemote SensingRF MEMSring convolutional codesRobust Controlsmart gridSMMSSupport vector machinesSynchrophasorthai handwritingTransient feature extractionUAVVector Symbol DecodingVSDWind EnergyWireless Communications wireless sensor networkการควบคุมการถอดรหัสแบบเวกเตอร์ซิมโบลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความเชื่อถือได้ฐานข้อมูลดาวเทียมดาวเทียม SMMSเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโทรคมนาคมพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าภัยพิบัติภาพถ่ายดาวเทียมรหัสแก้ไขความผิดพลาดแบบเบริสต์รหัสคอนคาทิเนตรหัสช่องสัญญาณรหัสนอนไบนารีระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารไร้สายอิเล็กทรอนิกส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. วีรวุฒิ กนกบรรณกร, อาจารย์

E-Mail: fengwwk@ku.ac.th Tel.02-797-0999 ต่อ 1512


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 45 คน (รองศาสตราจารย์ 13 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 15 คน, นักวิจัย 1 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 146 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 137 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 163 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 139 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 943 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 223 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 720 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 366 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 322 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 26 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 64 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 28 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)