ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

Ant colony optimizationantennaAntennasArtificial intelligenceAutomatic landingball-riding robotBeamformingBilateral ControlBiometricsBurst error correcting codecdmachannel capacityChannel CodingChannel EstimationComputer VisionConcatenated codeDelta RobotDictionary learningDistributed generationDisturbance ObserverDVB-SEarth (planet)embedded systemFDTDfeedbackFingerprint EnhancementFinite-difference time-domain (FDTD)FPGAGenetic algorithmsgrapheneHarmonichigh-level featureHuman-robot interactionImage classificationImage Processing image warpingIris LocalizationIris RecognitionIris SegmentationKalman FilterKinectland cover mappinglimited feedbackMAP decodingMIMOMNIST datasetMotion controlMPEG-4 ImageNANOCHANNELNeural Networknonbinary codenonbinary decoderOFDMPerfectly matched layer (PML)Plug-in electric vehiclepower line communicationspower systemPower System PlanningProtectionRainRain attenuation prediction modelsrainfall estimationReed-Solomon inner codeReliabilityRemote SensingRF MEMSRFIDring convolutional codesRobust ControlSatellite communication systemssatellite communicationssmart gridSMMSSupport vector machinesSynchrophasorThai HandwritingTransient feature extractionUAVvector symbol decodingVSDWind EnergyWireless Communications wireless sensor networkการควบคุมการถอดรหัสแบบเวกเตอร์ซิมโบลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้าวความเชื่อถือได้ฐานข้อมูลดาวเทียมดาวเทียม SMMSโทรคมนาคมพลังงานพลังงานทดแทนภาพถ่ายดาวเทียมรหัสแก้ไขความผิดพลาดแบบเบริสต์รหัสคอนคาทิเนตรหัสช่องสัญญาณรหัสนอนไบนารีอิเล็กทรอนิกส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. วีรวุฒิ กนกบรรณกร, อาจารย์

E-Mail: fengwwk@ku.ac.th Tel.02-797-0999 ต่อ 1512


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 43 คน (รองศาสตราจารย์ 13 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 13 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 151 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 142 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
 • ทุนนอก 175 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 146 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 77 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1005 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 244 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 761 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 379 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 332 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 27 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 71 รางวัล (เกียรติบัตร 14 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 34 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)