ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

Air ConditioningApplied MechanicsAtomic Force Microscopeautomotive active suspensionAuxiliary holeBacksteppingBernouli equationBoundary Layer TransitionCambodiacatalytic convertercavitationCFDCoalCombustioncommand shapingcomposite materialsComputational Fluid Dynamics (CFD)computer simulationdesigndiamond turningDiesel dual fuelDiesel fuel reductionDiesel Particulate Filterdiesel-dual-fuel engineDirect InjectionDual fuelelectrohydraulic systemEnergy ConservationEngineering EducationExperimental testFEAFinite elementFinite Element Analysisfire protectionFire Pumpfluid powerFormabilityGasifierHeat TransferHollow-Shape MoldHVAChydraulic calculationHydrothermal treatmentInput shapingInternal Combustion EnginesLayered ManufacturingLiquid crystalsManufacturingmathematical modelingModel referenceNatural GasNC incremental formingPaper sludgeParameter identificationPerformancepole-assignment controlquantitative feedbackquantitative feedback theoryRapid PrototypingRapid ToolingRefrigerationreverse engineeringRobust ControlRubberSimulationSmith predictorspontaneous ignitionstate-space modelingStress concentration factorstructured lightsystem analysistension loadthermalThrottletransformerTransientTurbulence ModelingTurbulent spotUncertain PayloadVentilationVibrationVibration reductionwater sprayกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพก๊าซชีวมวลก๊าซธรรมชาติการออกแบบขยะเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วมเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเทอร์มออะคูสติกปัตตานีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานไฟไนต์เอลิเมนต์แม่พิมพ์โรงงานสีเขียวสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาง ชมาพร เจียรบุตร, อาจารย์

E-Mail: fengcmk@ku.ac.th Tel.02-797-0999 ต่อ 1864

Avata

ดร. ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์

E-Mail: fengpap@ku.ac.th Tel.027970999 ต่อ 1856

Avata

ดร. วรพงษ์ สว่างศรี, อาจารย์

E-Mail: fengwps@ku.ac.th Tel.02-7970999 ต่อ 1863


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 42 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน, อาจารย์ 12 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, ช่างเทคนิค 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 52 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 173 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 144 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)
 • ทุนนอก 296 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 259 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 701 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 289 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 412 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 13 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 130 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 115 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 32 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)