คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

90

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

63

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

91

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

10

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

adsorptionANAMMOXArtificial IntelligenceBangkokBiodieselCarbon dioxidechannelizationchemical composition distributionChitosanclimate changecombustion synthesiscomposite materialscompressive strengthCoppercorrosionCrystallization Analysis FractionationData MiningDesignDesign of ExperimentsDisturbance ObserverEggshellelectrohydraulic systemepoxidationethanolFinite elementfly ashFuel cellGenetic algorithmGISGNSSGPSGrapheneInput shapingKnowledge managementLand UselandslideLife Cycle AssessmentLiquid crystalsMAP DecodingMicro Air VehicleMicrostructureModelingMonte Carlo simulationNanotechnologyNatural GasNatural rubberontologyOptimizationparallel computingperformance measurementPhase transformationPolyethylenepowder injection moldingpyrolysisRemote SensingRice husk ashSimulationSlope stabilityStatistical analysissupercapacitortransesterificationTransportationUAVvector symbol decodingVibration Reductionzinc ferritezinc oxideกรมทางหลวงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซชีวภาพก๊าซเรือนกระจกการจำลองสถานการณ์การประเมินวัฏจักรชีวิตการเสื่อมสภาพความปลอดภัยคอนกรีตไคโตซานเซลล์เชื้อเพลิงฐานข้อมูลดินถล่มตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงน้ำชะมูลฝอยน้ำท่วมแบบจำลองไบโอดีเซลแผ่นดินไหวพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานพลังงานทดแทนภัยพิบัติมลพิษเมทานอลยางธรรมชาติยางพาราระบบบำบัดน้ำเสียสบู่ดำสิ่งแวดล้อมเอทานอล

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

E-Mail: pop@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-6245

ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fengeka@ku.ac.th

Tel.: 0 2945 8555 ต่อ 1839

ดร. ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fengpac@ku.ac.th

Tel.: 02942855

นาย ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

E-Mail: fengntk@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1522

ดร. ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fengccc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1010

ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fengpms@ku.ac.th

Tel.: 02942-8555 ต่อ 1503

ดร. พัชราภรณ์ ญาณกิรัต, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-Mail: fengppy@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-8610

ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fengpsw@ku.ac.th

Tel.: 0816993539

เลขานุการคณะ

นาง มะลิวัลย์ ฉวีสุข

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 274 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 78 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 104 คน, อาจารย์ 76 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 3 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 2 คน, วิศวกร 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 29 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 10,398.41 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 81 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 24.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 428 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 358 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 37 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 140 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 86 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 68 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1057 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 984 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 56 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 205 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1467 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1317 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 59 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 364 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 6298 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2286 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4012 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 82 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 24 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 22 เรื่อง, สิทธิบัตร 36 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1863 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1718 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 27 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 89 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 29 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 415 รางวัล (เกียรติบัตร 158 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 127 รางวัล, ประชุมวิชาการ 130 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)