ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

actinomyceteactinomycetesagriculturealkaline proteaseanamorphic yeastAntimicrobialAutophagyBacillus sp.Bacillus subtilisBacteriaBacterial DiversitybacteriocinbiocontrolBiodegradationBiodieselBiodiversitycell immobilizationCellulaseDecolorizationDHADiversityDye DecolorizationecologyFungihepatitis B virushepatocellular carcinomaHydrogenHydrogen ProductionimmobilizationIndole-3-acetic acidKluyveromyces marxianusLaccaselactic acid bacteriaL-asparaginaseLigninolytic enzymeLignocellulolytic FungilipidLipid productionListeria monocytogenesMangroveMangrove ForestMicroalgaeMicroorganismsMushroomnew speciesNew yeast speciesnitrificationnitrifying bacteriaoleaginous yeastoptimizationOral lichen planusPhenanthrenePhotosynthetic Bacteriaphototrophic bacteriaphylloplanePhysiologyplant growth promoterplant pathogenic fungipolyester tabletpolymorphismsprobioticPulp mill effluentSNPsqualenestarchTempeTermitethermotolerantthermotolerant yeastYeastการเก็บรักษาจุลินทรีย์การเกษตรการควบคุมทางชีวภาพข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย์เชื้อราทนอุณหภูมิสูงแบคทีเรียแบคทีเรียสร้างสปอร์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงใบไบโอดีเซลไบโอเอทานอลป่าชายเลนแป้งแป้งมันสำปะหลังยีสต์ราโรคพืชไวรัสตับอักเสบบีสภาวะที่เหมาะสมสารส่งเสริมการเจริญพืชสาหร่ายขนาดเล็กเห็ดฟางออกซินออโตฟาจีอาหารสัตว์เอนโดไฟต์แอคติโนมัยสีท

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. เจษฎา โพธิรัตน์, อาจารย์

E-Mail: fscicsd@ku.ac.th Tel.02-5625555 ต่อ 4010

Avata

นาง ศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

E-Mail: fscisssp@ku.ac.th Tel.02-562-5555 ต่อ 4020


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 99 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 256 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 221 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
 • ทุนนอก 162 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 136 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 76 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 662 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 342 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 320 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 375 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 308 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 59 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 69 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 35 รางวัล, ประชุมวิชาการ 10 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)