ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

actinomyceteactinomycetesagriculturealkaline proteaseanamorphic yeastAntimicrobialAutophagyBacillus sp.Bacillus subtilisBacteriaBacterial diversitybacteriocinbiocontrolBiodegradationbiodieselbiodiversitycell immobilizationCellulasechronic hepatitis BDecolorizationDHADiversityDye Decolorizationecologyendospore forming bacteriaEnzymatic activityEthanol productionFluoreneFungigene expressionhepatitis B virushepatocellular carcinomaIndole-3-acetic acidKluyveromyces marxianusLaccaselactic acid bacteriaLigninolytic enzymelipidLipid productionMangrovemangrove forestMicroalgaemicroorganismsMushroomnew speciesnew yeast speciesnitrificationnitrifying bacteriaoleaginous yeastoptimizationOral lichen planusPhenanthrenePhotosynthetic bacteriaPhototrophic BacteriaphylloplanePhysiologyplant growth promoterplant pathogenic fungipolyester tabletPolymorphismsprobioticSNPsqualenestarchTempetermitethermotolerantthermotolerant yeastyeastการเก็บรักษาจุลินทรีย์การเกษตรการควบคุมทางชีวภาพข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย์เชื้อราทนอุณหภูมิสูงแบคทีเรียแบคทีเรียสร้างสปอร์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงใบไบโอดีเซลไบโอเอทานอลป่าชายเลนแป้งแป้งมันสำปะหลังยีสต์ราโรคพืชลิพิดไวรัสตับอักเสบบีสภาวะที่เหมาะสมสารส่งเสริมการเจริญพืชสาหร่ายขนาดเล็กเห็ดฟางออกซินออโตฟาจีอาหารสัตว์เอนโดไฟต์แอคติโนมัยสีท


Persons (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. เจษฎา โพธิรัตน์, อาจารย์

E-Mail: fscicsd@ku.ac.th Tel.02-5625555 ต่อ 4010

Avata

นาง ศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

E-Mail: fscisssp@ku.ac.th Tel.02-562-5555 ต่อ 4020


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 21 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 101 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 66 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 267 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 232 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ)
 • ทุนนอก 171 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 139 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 83 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 700 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 368 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 332 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 393 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 326 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 59 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 75 รางวัล (เกียรติบัตร 27 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 35 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)