ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

absorption spectrophotometryAcetylcholinesterase inhibitoracyl carrier proteinAdditivesADMETadsorptionalkaloidsAnticancerbentoniteBiodieselbiological activitybiopolymerBrown coalCarbon nanotubesCatalysiscatalystcomputational chemistryderivative spectrophotometryDFTEfavirenzElectrochemical electrodeselectrochemical etchingElectrochemical impedance spectroscopyElectroless depositionEncapsulationEPRessential oilEsterificationEthanolextractionFischer-TropschFischer-Tropsch synthesisFuel cellgrapheneH5N1HemagglutininHIV-1HIV-1 RTHorner-Wadsworth-Emmons reactionLaCoO3lactideMannich reactionmannoseMethylene blueMicro fuel cellMolecular Dockingmolecular dynamicsmolecular modelingMultivariate statisticsNANOPARTICLESnanotechnologyOptimization via simulationorganocatalystPolylactideprolineQM/MMQSARquantum chemical calculationsRanking and selectionring-opening polymerizationsilicon nanoparticlesSimulationsingle-site catalystsolar cellsSol-Gelsteam explosionstrecker reactionsynthesissynthetic fuelthioprolinevirtual screeningกราฟีน การสังเคราะห์ไข้หวัดนกเคมีวิเคราะห์เคมีอินทรีย์ซีเมนต์ซีโอไลต์ไซโคลเดกตรินตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงทามิฟลูนาโนน้ำเสียเบนทอไนต์ไบโอดีเซลปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันโปรตีนฮีแมกกลูตินินพอลิเมอร์พอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลกไทด์ไฟฟ้าเคมีแมนโนสยางธรรมชาติระเบียบวิธีโมเลคิวลาร์ไดนามิกสแลกไทด์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์สารกำจัดศัตรูพืชสารประกอบอินเทอร์คาเลชันโอเซลทามิเวียร์

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. จรรยา เจตนาเสน, อาจารย์

E-Mail: fscijyk@ku.ac.th Tel.02-562-5444 ต่อ 2129

Avata

ดร. ธานิน นานอก, อาจารย์

E-Mail: fscitnn@ku.ac.th Tel.02-5625555 Ext 2175

Avata

ดร. ปณิทัต หาสิน, อาจารย์

E-Mail: fscipths@ku.ac.th Tel.0-2562-5444 ext 2186

Avata

ดร. พีรดา ยิ่งยวด, อาจารย์

E-Mail: fscipdy@ku.ac.th Tel.025625555 ext. 2144

Avata

ดร. สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์

E-Mail: fscisknb@ku.ac.th Tel.0-2562-5555 ต่อ 2169


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 56 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 คน, อาจารย์ 24 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.50 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 218 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 161 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 102 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 278 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 189 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 121 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 232 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 189 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1539 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 895 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 644 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 412 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 387 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 96 รางวัล (เกียรติบัตร 45 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 37 รางวัล, ประชุมวิชาการ 14 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)