คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

83

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

actinomyceteactinomycetesagricultureAnticancerantioxidant AutophagybacteriabiodieselbiodiversityCancerCdTechitosanCrocodilecrocodile blooddata miningDevelopmentDFTdiversityDopingecologyendophyteFibonacci numbersFungigamma irradiationgamma radiationGEMGraphenegrowthHepatitis B virusJatropha curcaslactic acid bacterialipidMicroalgaemicrosatellitemolecular dynamicsMultivariate statisticsNanoparticleNANOPARTICLESNanotechnologyNatural RubberOptical TweezersOptimization via simulationorchidPhotocatalystphytoremediationPIXEpolylactideproteinRanking and selectionriceSimulationTaxonomytissue cultureToxicityvetiverVirtual Screeningyeastกราฟีน กล้วยไม้การกลายพันธุ์การเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการสังเคราะห์กุ้งแกรฟีนข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ ไคโตซานจระเข้จุลินทรีย์เซลล์แสงอาทิตย์ไซยาโนแบคทีเรียตัวเร่งปฏิกิริยาธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาน้ำใต้ดินนิเวศวิทยาเบต้า-กลูโคซิเดสแบคทีเรียไบโอดีเซลโปรตีนแผ่นดินไหวมะเร็งยางธรรมชาติยางพารายีสต์รังสีแกมมา เลือดจระเข้ไวรัสตับอักเสบบีสบู่ดำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสิ่งแวดล้อมแอคติโนมัยสีท

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fscikrit@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444 ต่อ 1422

ดร. สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กายภาพและความปลอดภัย (รักษาการแทน)

E-Mail: fscistb@ku.ac.th

Tel.: 02 9428028

ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fscitpa@ku.ac.th

Tel.: 1485 1486

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fscinws@ku.ac.th

Tel.: 02-9428026

ดร. อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (รักษาการแทน)

E-Mail: fsciopc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ext 2136

นาง อุมาพร ศิรธรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ (รักษาการแทน)

E-Mail: fscipam@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-2079

ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

E-Mail: fscitpa@ku.ac.th

Tel.: 1485 1486

ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fsciatt@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444 ext 4208

นาง จริน กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: fscijro@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ext 3008

ดร. สุริยา ณ หนองคาย, อาจารย์

ฝ่ายแผนพัฒนาและกายภาพ

E-Mail: fscisun@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5555ต่อ4408Resource

นักวิจัยทั้งหมด 293 คน (ศาสตราจารย์ 3 คน, รองศาสตราจารย์ 40 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 114 คน, อาจารย์ 117 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 21 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 220.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 24 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.12 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1140 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 888 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 106 โครงการ, ผู้ประสานงาน 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 583 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 12 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 137 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 91 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 61 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1661 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1440 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 102 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 616 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1447 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1194 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 34 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 527 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 6474 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3557 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2917 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 45 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 24 เรื่อง, สิทธิบัตร 10 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2557 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2327 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 18 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 154 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 58 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 481 รางวัล (เกียรติบัตร 216 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 162 รางวัล, ประชุมวิชาการ 103 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)