คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

91

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

Aedes aegyptianthracnosebananabiocharBiological ControlBreedingCassavacassava breedingcombining abilitycornDiversitydryingFarmer FieldfertilizerField CornField corn Hybridfruit qualitygerminationgrapeGrowthgrowth performanceheterosishybridhybrid ricemaizemangomarker assisted selectionMASOil palmon-farm trialorganic fertilizerresistancericerice qualitysoil amendmentSoybeansweet cornTaxonomytissue cultureWaxy cornWeed Controlyieldกล้วยการเก็บเกี่ยวการขยายพันธุ์การควบคุมโดยชีววิธีการเจริญเติบโตการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกษตรกรข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวฟ่างข้าวลูกผสมความงอกความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมความหลากหลายคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตโคนมชีววิธีดินเสื่อมโทรมตัวทดสอบถั่วลิสงถั่วเหลืองน้อยหน่าปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งปาล์มน้ำมันปุ๋ยพันธุ์พืชคลุมดินมะม่วงมันสำปะหลังยางพาราลูกผสมลูกผสมเดี่ยวโลจิสติกส์วัสดุปรับปรุงดินเวลาเฉลี่ยในการงอกส่งเสริมการเกษตรสตรอเบอรี่สบู่ดำสมรรถนะการผสมสายพันธุ์สายพันธุ์แท้สารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุกรหญ้าแฝกองุ่นอ้อยอาหารสัตว์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: agrpyb@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0308 ต่อ 121

นาง สาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: agrsvp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514 ext.130

ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: agrddj@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3482

ดร. พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: agrpmt@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-1025

ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: agrtns@ku.ac.th

Tel.: 025793130


Department (คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 234 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 17 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 53 คน, อาจารย์ 70 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 10 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 9 คน, นักวิทยาศาสตร์ 6 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 16 คน, นักโภชนาการ 1 คน, พยาบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 25 คน, ครู 1 คน, วิศวกร 3 คน, เจ้าหน้าที่สัตวบาล 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1099 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 793 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 195 โครงการ, ผู้ประสานงาน 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 782 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 81 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 63 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 902 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 654 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 128 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 582 โครงการ)
 • ทุนนอก 1187 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 940 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 88 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 606 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 3895 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1966 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1929 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 41 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 15 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 20 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 11 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1696 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1406 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 38 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 161 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 91 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 465 รางวัล (เกียรติบัตร 124 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 115 รางวัล, ประชุมวิชาการ 226 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)