คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

AccelerometerAdaptive controladditive manufacturinganalysis of fundamental frequencyArtificial Bee Colony (ABC)association ruleBiodieselbitrate scalabilitybitrates scalabilitybone fractureCapacitancecombustioncontrol strategyCritical clearing timeCritical Clearing Time (CCT)critical powerCritical voltagedata miningdemand responsedieseldiesel enginedual fueldynamic compression plateEmissionsengineengine vibrationenvironmental noiseevolutionary algorithmexpressive speechFACTS devicesfemur fractureFinite elementFinite element analysisFinite Element MethodFlexible AC Transmission System (FACTS)Fujisaki’s modelfundamental frequencyfundamental frequency contourfundamental frequency contoursFundamental frequency modelingfuzzy logic controlgenetic algorithmHeat exchangerheat sinkHeat transferhidden Markov modelsHigh Pitch Delay Resolutions (HPDR)HMM-based speech synthesishydrogenIEEE 802.11Image Processing INTERFRAGMENTARY MODULUSInterfragmentary strainLC-DCPleakage reactancelightning performanceLinear Prediction (LP)Multi-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)NS-3optimizationParticulate matterpeak demandPower Save ModePower systempower system stabilityPSMRapid prototypingResistanceReverse engineeringSandwich beamShi-Tomasi Corner Detectionshort circuitSimulationSingle Machine Infinite Bus (SMIB)solar air heaterspeech analysisspeech codingspeech compressionspeech synthesisStatic synchronous compensatorStatic synchronous series compensator (SSSC)Thai DialectsThai speechthermal performanceTone correctnessTransient stabilitytransmission linetree-based context clusteringTwo-port networkUnfalsified Controlvoltage injectionvoltage sourceVoltage stabilityVortex generatorsการถ่ายเทความร้อนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดการไหลหมุนควงปีกไมโครคอนโทรลเลอร์สมรรถนะเชิงความร้อน

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: sfengsrw@src.ku.ac.t

Tel.:

ดร. สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

E-Mail: sfengsro@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4850-6

นาย ปุณณะ ยศปัญญา, อาจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Mail: sfengpny@src.ku.ac.t

Tel.: 038-354-580

ดร. อุมารินทร์ แสงพานิช, อาจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: sfengums@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4850-2Resource

นักวิจัยทั้งหมด 85 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 คน, อาจารย์ 50 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, เจ้าหน้าที่บุคคล 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 13 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 53 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 221 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 215 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)
 • ทุนนอก 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 681 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 296 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 385 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 187 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 179 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 35 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 19 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)