คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

40

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

Accelerometeradaptive controladditive manufacturinganalysis of fundamental frequencyapriori algorithmArtificial Bee Colony (ABC)association ruleBiodieselBitrate scalabilitybone fractureCapacitanceCoAPcombustionControl strategyCritical clearing timeCritical Clearing Time (CCT)Critical powercritical voltagedata miningdemand responsedieseldiesel engineDual Fueldynamic compression plateemissionsengineengine vibrationEnvironmental Noiseevolutionary algorithmexpressive speechFACTS devicesFemur FractureFinite elementFinite element analysisFinite Element MethodFlexible AC Transmission System (FACTS)Fujisaki’s modelfundamental frequencyfundamental frequency contourfundamental frequency contoursfundamental frequency modelingfuzzy logic controlGenetic algorithmHeat exchangerheat sinkHeat transferhidden Markov modelsHigh Pitch Delay Resolutions (HPDR)HMM-based speech synthesishydrogenIEEE 802.11Image Processing INTERFRAGMENTARY MODULUSinterfragmentary strainLC-DCPleakage reactancelightning performanceLinear Prediction (LP)Multi-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)NS-3optimizationParticulate MatterPeak DemandPower Save ModePower systemPower system stabilityPSMrapid prototypingResistancesandwich beamshort circuitSimulationSingle Machine Infinite Bus (SMIB)Solar air heaterspeech analysisspeech codingSpeech Compressionspeech synthesisStatic synchronous compensatorStatic Synchronous Series Compensator (SSSC)Swarm IntelligenceThai DialectsThai speechthermal performanceTone correctnessTransient stabilityTransmission linetree-based context clusteringTwo-port networkUnfalsified Controlvoltage injectionvoltage sourcevoltage stabilityVortex generatorsการถ่ายเทความร้อนการไหลหมุนควงการออกแบบการทดลองปีกไมโครคอนโทรลเลอร์สมรรถนะเชิงความร้อน

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: sfengsrw@src.ku.ac.t

Tel.:

ดร. สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

E-Mail: sfengsro@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4850-6

นาย ปุณณะ ยศปัญญา, อาจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Mail: sfengpny@src.ku.ac.t

Tel.: 038-354-580

ดร. อุมารินทร์ แสงพานิช, อาจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: sfengums@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4850-2Resource

นักวิจัยทั้งหมด 83 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 คน, อาจารย์ 52 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, เจ้าหน้าที่บุคคล 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 209 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 205 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)
  • ทุนนอก 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 616 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 273 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 343 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 186 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 178 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 35 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 19 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)