สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

adsorptionAmusium PleuronectesAnimalsantibacterial activityAntimicrobialantioxidantantioxidant activityBiodegradable filmbiodieselBiopolymerBismuthBismuth borate glassBivalve molluskCalcium carbonateChemical compositionsChemical constituentsChitosancomposite powderConcentration EffectContact timecorn fieldCrystal StructureCrystalline structureCurcuma longadefectsdehydrogenationdiethanolamineEDXRFElectromagnetic wave absorptionelectron spin resonanceElectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy dispersive x-rayEnergy dispersive X-ray fluorescenceEnergy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF)Energy gapessential oilFirst-principles studyFluorescenceFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)GlassGlass samplesHeat treatmentHeavy MetalHeavy metal removalhecogeninHydrated limeHydrogelHydrogen bondsICP-AESimpuritiesInfrared devicesising modelMelaleuca cajuputimethyl cellulosemollusc shellmolluscan shellNanofibersNanofluidsNiOOptical propertiesOxide compoundsOxygen partial pressurepaphia undulatePerna ViridisPhotocatalyticPM10Poly(vinyl alcohol)Polymer hydrogelRheologySEMSoilsol-gel auto combustionSpectrometersSputteringThermo-gravimetric analysis (TGA)Thin FilmTiO2Titanium DioxidetransesterificationTSPViscosityWastewaterX ray diffractionX-ray DiffractionX-ray diffraction (XRD)XRDXylia xylocarpaZincZnOZnO nanoparticlesแก้ว สมบัติทางแสง ดรรชนีหักเห ความหนาแน่นจุลโครงสร้าง (Microstructure)ฝุ่นละองรวม (TSP)ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)พอลิแลคติกแอซิดฟิล์มบางมลพิษทางอากาศ (Air pollution)

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 112 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 89 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)
  • ทุนนอก 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 350 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 179 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 171 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 106 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 95 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 36 รางวัล (เกียรติบัตร 16 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 15 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)