สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

adsorptionAmusium pleuronectesAnimalsantibacterial activityantimicrobialantioxidantantioxidant activityBiodegradable filmbiodieselBiopolymerBismuthBismuth borate glassBivalve molluskCalcium carbonateChemical compositionsChemical constituentschitosancomposite powderCrystalline structurediethanolamineEDXRFElectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy Dispersive X-ray FluorescenceEnergy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF)essential oilFEFFFirst-principles studyFluorescenceFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)GlassGlass samplesHeat treatmentHeavy MetalHeavy metal removalHydrogen bondsISING MODELMelaleuca cajuputimethyl cellulosemollusc shellmolluscan shellNanofibersNanofluidsNiOOptical propertiesOxide compoundsOxygen partial pressurePaphia undulatePerna ViridisphotocatalyticphotoluminescencePM10Poly(vinyl alcohol)Polymer hydrogelRheologySEMSoilsol-gel auto combustionSpectrometersSputteringThermo-gravimetric analysis (TGA)Thin FilmTiO2Titanium dioxidetransesterificationTSPViscosityWastewaterWound dressingX ray diffractionX-ray absorption near edge structureX-ray DiffractionX-ray diffraction (XRD)XRDXylia xylocarpaZincZnOZnO nanoparticleZnO nanoparticlesแก้ว สมบัติทางแสง ดรรชนีหักเห ความหนาแน่นจุลโครงสร้าง (Microstructure)ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นนักกีฬาคนพิการน้ำมันหอมระเหยน้ำเสียบอระเพ็ดปัจจัยฝุ่นละองรวม (TSP)ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)พลศึกษา( Physical Education )พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มบางมลพิษทางอากาศ (Air pollution)ระดับความคาดหวังฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์โลหะหนักสปัตเตอริง

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 112 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 89 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)
 • ทุนนอก 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 355 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 183 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 172 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 106 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 95 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 36 รางวัล (เกียรติบัตร 16 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 15 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)