สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

AchievementandroidattendanceAuthenticationBlended Learning InstructionBlended Learning InstructionalClassificationclusteringcollaborative filtering componentdata miningData Mining techniqueDecision TreeForecastingHC2D barcodeLearning Management SystemLZWmanufacturingmobilemobile cameramobile phoneNFCPrediction ModelPrototype selectionQR CodeRecommender SystemsSlope OneSoftware engineering Time Series Analysisการจัดการความรู้การจัดการศึกษาการจําแนกข้อมูล Na?ve byesการจําแนกทัศนคติการจำแนกข้อมูลการจำแนกประเภทข้อมูลการเดินทางการตรวจจับใบหน้าและดวงตาการถดถอยเชิงพหุคูณการถดถอยเชิงเส้นการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณการถดถอยเวกเตอร์การทำนายการทำเหมืองข้อมูลการประมวลผลภาพดิจิตอลการฝึกนักเขียนโปรแกรมการพยากรณ์การพยากรณ์โรคการพัฒนาระบบโดยใช้เว็บไซต์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนแบบผสมผสานการวิเคราะห์อนุกรมเวลาการวิเคราะห์เอกสารการศึกษาการสกัดคุณลักษณะการสร้างคําสําคัญขยะอันตรายขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ข้าวเปลือกคลังข้อมูลคลังข้อมูล การจัดการศึกษา ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ ความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานคอมพิวเอตร์กราฟฟิกเคเนียเรสเนเบอร์เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายเฉพาะกิจจำแนกกลุ่มข้อมูลจำแนกกลุ่มข้อมูลข้อมูลซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนดาวเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจตัวจำแนกของฮาร์ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ทุนทางปัญญาเทคนิควิธีเหมืองข้อมูลเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศเทคโนโลยีภาพเทคโนโลยีโมบายเทคโนโลยีเสมือนธุรกิจธุรกิจอัจฉริยะน้ำมันเชื้อเพลิงแบบจำลองการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ การเรียนแบบผสมผสาน ระบบการบริหารการเรียนออนไลน์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโพรโทคอลการค้นหาเส้นทางภาพเสมือนจริงภาษาธรรมชาติระบบควบคุมและบริหารโครงการระบบฐานข้อมูลโรคข้อเข่าเสื่อมโรคเบาหวานโรคมะเร็งแล็ปท็อปวัสดุก่อสร้างวิเคราะห์ความเสี่ยงสมการถดถอยสมาธิสั้นเส้นทางเหมืองข้อมูลอนุกรมเวลา

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 85 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 69 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)