คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

Achievementacid depositionadsorptionAmusium pleuronectesAndroidAnimalsantibacterial activityAntimicrobialantioxidantantioxidant activitiesantioxidant activityattendanceAuthenticationBiodegradable filmbiodieselBiopolymerBismuthBismuth borate glassBivalve molluskBlended Learning InstructionalCalcium carbonateChemical CompositionChemical compositionsChemical constituentschitosanClassificationclusteringcollaborative filtering componentCrystalline structuredata miningData Mining techniqueDecision TreeDicarboxylic acidEDXRFElectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy Dispersive X-ray FluorescenceEnergy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF)Escherichia coliessential oilextractionfirst-principles studyFluorescenceForecastingFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)GlassGlass samplesGulf of ThailandHC2D barcodeHeat treatmentHeavy MetalHeavy metal removalheavy metalsHydrogen bondsICP-AESIon chromatographyISING MODELMelaleuca cajuputiMethyl cellulosemollusc shellmolluscan shellMonocarboxylic acidNanofibersNanofluidsNFCOptical propertiesOxide compoundspalm oilPaphia undulatePerna ViridisphotocatalyticPoly(vinyl alcohol)radionuclidesrainwaterRecommender SystemsRheologySEMSoilSputteringThermo-gravimetric analysis (TGA)thin filmTiO2titanium dioxidetransesterificationTSPWastewaterX ray diffractionX-ray DiffractionX-ray diffraction (XRD)XRDXylia xylocarpaZnO nanoparticlesการจำแนกข้อมูลการพยากรณ์การเรียนแบบผสมผสานเทคนิควิธีเหมืองข้อมูลเหมืองข้อมูลอนุกรมเวลา

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นางสาว สุกัญญา ยิ้มงาม, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Mail: sfscisky@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4587-8

นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์การ

E-Mail: srcnrk@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2812

ดร. สุวพร เหลืองขมิ้น, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

E-Mail: sfsciswl@src.ku.ac.t

Tel.: 038354587-8 ต่อ 2745

ดร. ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: srcpyk@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-4587-8Resource

นักวิจัยทั้งหมด 67 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 58 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 137 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 106 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 73 โครงการ)
  • ทุนนอก 63 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 452 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 197 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 255 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 134 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 113 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 38 รางวัล (เกียรติบัตร 16 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)