วิทยาเขตศรีราชา

46

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

90

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

86

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

5

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

adaptive controladsorptionanalysis of fundamental frequencyantimicrobialantioxidantArtificial Bee Colony (ABC)biodieselbitrate scalabilityCFDChemical compositionschitosanClassificationclusteringcoastal engineeringcoastal erosionCoastal ManagementcombustionCorporate GovernanceCritical clearing timedata miningdieseldiesel engineElectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy dispersive X-ray fluorescenceengineFACTS devicesfemur fractureFinite Element MethodFlexible AC Transmission System (FACTS)Fourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)Fujisaki’s modelfundamental frequencyFundamental Frequency Contourfundamental frequency contoursGulf of ThailandHeat transferHuman Resource ManagementhydrogenICP-AESIEEE 802.11Image Processing INTERFRAGMENTARY MODULUSInterfragmentary strainlightning performanceLinear Prediction (LP)Multi-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)NS-3optimizationpaphia undulateparticulate matterPeak DemandPoly(vinyl alcohol)Power Save Modepower systemPower System StabilityPSMrenewable energyRESISTANCEsandwich beamSimulationSingle Machine Infinite Bus (SMIB)SMESolar air heaterspeech analysisspeech codingspeech compressionspeech synthesisStatic synchronous compensatorStatic synchronous series compensator (SSSC)steelThai DialectsThai speechThermal performanceTone correctnesstransesterificationTransient stabilityUnfalsified Controlvoltage sourceVortex generatorsX ray diffractionX-ray diffraction (XRD)xrdการกัดเซาะชายฝั่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์การถ่ายเทความร้อนการท่องเที่ยวการพยากรณ์การไหลหมุนควงเขื่อนกันคลื่นคลื่นท่าเทียบเรือวิศวกรรมชายฝั่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมเหมืองข้อมูลอุตสาหกรรม

Executives

รองอธิการบดี

ดร. ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengkcc@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-4575

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. ประชากร แก้วเขียว, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 0-3835-2606Resource

นักวิจัยทั้งหมด 277 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 48 คน, อาจารย์ 198 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิชาการศึกษา 7 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, เจ้าหน้าที่บุคคล 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 103 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 70 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)
  • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 480 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 442 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 140 โครงการ)
  • ทุนนอก 270 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 165 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 157 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 1492 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 653 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 839 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 335 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 304 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 91 รางวัล (เกียรติบัตร 33 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 41 รางวัล, ประชุมวิชาการ 17 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)