วิทยาเขตศรีราชา

35

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

86

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

83

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

5

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

adaptive controladsorptionanalysis of fundamental frequencyAntimicrobialantioxidantArtificial Bee Colony (ABC)biodieselBitrate scalabilityCFDChitosanclusteringCoastal engineeringCoastal Erosioncoastal managementcombustionCorporate GovernanceCritical clearing timedata miningdemand responsedieseldiesel engineElectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy dispersive X-ray fluorescenceengineFACTS devicesFemur FractureFinite Element MethodFlexible AC Transmission System (FACTS)Fourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)Fujisaki’s modelFundamental Frequencyfundamental frequency contourfundamental frequency contoursHeat transferheavy metalsHMM-based speech synthesisHuman Resource ManagementhydrogenICP-AESImage Processing Interfragmentary strainlightning performanceLinear Prediction (LP)Multi-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)NS-3optimizationPaphia undulateparticulate matterPeak demandPoly(vinyl alcohol)Power Save Modepower systempower system stabilityPSMsandwich beamSimulationSingle Machine Infinite Bus (SMIB)SMESolar air heaterspeech analysisspeech codingspeech compressionspeech synthesisstatic synchronous compensatorsteelswarm intelligenceThai DialectsThai speechthermal performanceTitanium dioxidetone correctnesstransesterificationTransient stabilitytree-based context clusteringunfalsified controlvoltage sourceVoltage stabilityVortex generatorsX ray diffractionX-ray diffraction (XRD)XRDการกัดเซาะชายฝั่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์การถ่ายเทความร้อนการท่องเที่ยวการพยากรณ์การไหลหมุนควงเขื่อนกันคลื่นคลื่นท่าเทียบเรือท่าเรือแหลมฉบังวิศวกรรมชายฝั่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมเหมืองข้อมูลอุตสาหกรรม

Executives

รองอธิการบดี

ดร. ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengkcc@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-4575

ผู้ช่วยอธิการบดี

นาย ประชากร แก้วเขียว, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 0-3835-2609Resource

นักวิจัยทั้งหมด 275 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 46 คน, อาจารย์ 199 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิชาการศึกษา 7 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, เจ้าหน้าที่บุคคล 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 107 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 74 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)
  • ทุนนอก 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 475 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 437 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 140 โครงการ)
  • ทุนนอก 263 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 161 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 25 โครงการ, ผู้ประสานงาน 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 153 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 1475 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 641 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 834 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 334 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 303 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 90 รางวัล (เกียรติบัตร 33 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 40 รางวัล, ประชุมวิชาการ 17 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)