วิทยาเขตศรีราชา

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

33

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

44

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

5

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

Adaptive controladsorptionanalysis of fundamental frequencyantimicrobialantioxidantArtificial Bee Colony (ABC)biodieselbitrate scalabilityCFDChitosanclusteringcoastal engineeringCoastal erosioncoastal managementcombustionCorporate GovernanceCritical clearing timeData Miningdemand responsedieseldiesel enginedual fuelElectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy Dispersive X-ray FluorescenceengineEngine vibrationFACTS devicesfemur fractureFinite elementFinite Element MethodFlexible AC transmission system (FACTS)Fourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)Fujisaki’s modelfundamental frequencyfundamental frequency contourFundamental Frequency ContoursHeat transferheavy metalsHuman Resource ManagementhydrogenICP-AESImage Processing Interfragmentary Strainlightning performanceLinear Prediction (LP)Multi-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)NS-3optimizationPaphia undulateparticulate matterpeak demandpoly(vinyl alcohol)Power systemPower system stabilitysandwich beamSimulationSingle Machine Infinite Bus (SMIB)SMESolar air heaterspeech analysisspeech codingspeech compressionspeech synthesissteelThai dialectsThai speechThermal performancetone correctnesstransesterificationTransient stabilitytree-based context clusteringUnfalsified Controlvoltage sourceVoltage stabilityvortex generatorsX ray diffractionX-ray diffraction (XRD)XRDZnO nanoparticlesการกัดเซาะชายฝั่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์การถ่ายเทความร้อนการท่องเที่ยวการพยากรณ์การไหลหมุนควงเขื่อนกันคลื่นคลื่นความพึงพอใจท่าเทียบเรือท่าเรือแหลมฉบังวิศวกรรมชายฝั่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมเหมืองข้อมูลอุตสาหกรรม

Executives

รองอธิการบดี

ดร. ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengkcc@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-4575

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcspc@ku.ac.th

Tel.: 038354580 ต่อ 2838

นางสาว ดาราพร ผุสิงห์, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.:

ดร. ประชากร แก้วเขียว, อาจารย์

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 0-3835-2606

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfengspp@src.ku.ac.t

Tel.: 038354851

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, อาจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcpds@ku.ac.th

Tel.: 038 354587

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40Resource

นักวิจัยทั้งหมด 283 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 56 คน, อาจารย์ 196 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิชาการศึกษา 7 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, เจ้าหน้าที่บุคคล 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 14 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 53 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 113 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 78 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ)
 • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 526 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 486 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 155 โครงการ)
 • ทุนนอก 296 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 186 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 30 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 172 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1650 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 711 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 939 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 355 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 324 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 100 รางวัล (เกียรติบัตร 35 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 45 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)