วิทยาเขตศรีราชา

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

adaptive controladsorptionanalysis of fundamental frequencyAntimicrobialantioxidantArtificial Bee Colony (ABC)biodieselbitrate scalabilityCFDChemical compositionschitosanClassificationclusteringcoastal engineeringcoastal erosionCoastal ManagementcombustionCorporate GovernanceCritical clearing timeData miningdieseldiesel engineElectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy dispersive X-ray fluorescenceengineFACTS devicesfemur fractureFinite elementFinite Element MethodFlexible AC Transmission System (FACTS)Fourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)Fujisaki’s modelfundamental frequencyfundamental frequency contourfundamental frequency contoursHeat transferHMM-based speech synthesisHuman Resource ManagementhydrogenICP-AESIEEE 802.11Image Processing Interfragmentary modulusInterfragmentary Strainlightning performanceLinear Prediction (LP)Multi-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)NS-3optimizationPaphia undulateparticulate matterpeak demandPoly(vinyl alcohol)Power Save Modepower systemPower system stabilityPSMRenewable energyRESISTANCEsandwich beamSimulationSingle Machine Infinite Bus (SMIB)SMEsolar air heaterspeech analysisspeech codingspeech compressionspeech synthesissteelThai DialectsThai speechThermal performanceTone correctnesstransesterificationtransient stabilityUnfalsified control voltage sourceVortex generatorsX ray diffractionX-ray diffraction (XRD)XRDการกัดเซาะชายฝั่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์การถ่ายเทความร้อนการท่องเที่ยวการพยากรณ์การไหลหมุนควงเขื่อนกันคลื่นคลื่นท่าเทียบเรือท่าเรือแหลมฉบังวิศวกรรมชายฝั่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมเหมืองข้อมูลอุตสาหกรรม

Executives

รองอธิการบดี

ดร. ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengkcc@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-4575

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcspc@ku.ac.th

Tel.: 038354580 ต่อ 2838

นางสาว ดาราพร ผุสิงห์, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.:

ดร. ประชากร แก้วเขียว, อาจารย์

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 0-3835-2606

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfengspp@src.ku.ac.t

Tel.: 038354851

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcupt@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, อาจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcpds@ku.ac.th

Tel.: 038 354587

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40Resource

นักวิจัยทั้งหมด 278 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 49 คน, อาจารย์ 198 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิชาการศึกษา 7 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, เจ้าหน้าที่บุคคล 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 102 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 69 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 497 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 457 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 146 โครงการ)
  • ทุนนอก 280 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 172 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 28 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 162 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 1515 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 667 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 848 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 344 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 313 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 92 รางวัล (เกียรติบัตร 33 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 41 รางวัล, ประชุมวิชาการ 18 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)