วิทยาเขตศรีราชา

60

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

57

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

77

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

5

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

Adaptive ControladsorptionAntimicrobialantioxidantArtificial Bee Colony (ABC)biodieselBitrate scalabilityCFDChitosanclusteringCoastal EngineeringCoastal erosionCoastal ManagementcombustionCorporate GovernanceCritical clearing timeData Miningdieseldiesel enginedual fuelelectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy Dispersive X-ray FluorescenceengineFACTS devicesfemur fractureFinite elementFlexible ac transmission system (FACTS)Fourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)Fujisaki’s Modelfundamental frequencyfundamental frequency contourfundamental frequency contoursGulf of ThailandHeat exchangerHeat transferheavy metalsHMM-based speech synthesisHuman Resource ManagementhydrogenICP-AESINTERFRAGMENTARY STRAINLightning performanceLinear Prediction (LP)Multi-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)NS-3optimizationPaphia undulateparticulate matterpeak demandPoly(vinyl alcohol)Power Save ModePower systemPower system stabilityPSMrenewable energyRESISTANCEsandwich beamSimulationSingle Machine Infinite Bus (SMIB)SMESolar air heaterspeech analysisspeech codingspeech compressionspeech synthesissteelThai dialectsThai speechThermal performancetone correctnesstransesterificationtransient stabilityUnfalsified Controlvoltage sourceVortex generatorsX ray diffractionX-ray diffraction (XRD)XRDZnO nanoparticlesการกัดเซาะชายฝั่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการโลจิสติกส์การถ่ายเทความร้อนการท่องเที่ยวการพยากรณ์การไหลหมุนควงเขื่อนกันคลื่นคลื่นความพึงพอใจท่าเทียบเรือท่าเรือแหลมฉบังวิศวกรรมชายฝั่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมเหมืองข้อมูลอุตสาหกรรม

Executives

รองอธิการบดี

ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: fengtyk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-4576

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcspc@ku.ac.th

Tel.: 038354580 ต่อ 2838

ดร. ประชากร แก้วเขียว, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 0-3835-2606

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40

ดร. ประชากร แก้วเขียว, อาจารย์

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 0-3835-2606

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfengspp@src.ku.ac.t

Tel.: 038354851

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, อาจารย์

ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcpds@ku.ac.th

Tel.: 038 354587

นาย อุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: sfsciudt@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-2812 ext 2789

ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, อาจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail: srcpds@ku.ac.th

Tel.: 038 354587

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา

E-Mail:

Tel.: 038352830-40Resource

นักวิจัยทั้งหมด 283 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 57 คน, อาจารย์ 196 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิชาการศึกษา 7 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, เจ้าหน้าที่บุคคล 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 14 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 53 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 120 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 81 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ)
 • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 542 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 501 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 158 โครงการ)
 • ทุนนอก 321 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 201 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 32 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 192 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1719 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 753 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 966 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 365 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 334 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 100 รางวัล (เกียรติบัตร 35 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 45 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)