วิทยาเขตกำแพงแสน

55

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

151

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

5

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

anthracnosebananabest proximity pointbiological controlbroilerCassavachitosanEscherichia coliethylenefertilizerGenetic diversitygrowthHelicoverpa armigeraMangomechanical propertiesMungbeanNear infraredNIRnucleopolyhedroviruspepperperformanceQualityriceStoragesugarcaneThai Learnerstomatowater qualityzinc oxideZnOกล้วยกวาวเครือขาวก๊าซชีวภาพการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการจัดการความรู้การจัดการน้ำการจัดการเรียนรู้การเจริญเติบโตการประเมินการประเมินผลการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรอินทรีย์ไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพซากคุณภาพน้ำคุณภาพผลเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรไคโตซานจุลินทรีย์ชุมชนฐานข้อมูลแตงกวาไตรโคเดอร์มานวัตกรรมน้ำตาลนิสิตปริญญาตรีแบคทีเรียปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ผักตบชวาผู้สูงอายุฝรั่งพริกพลังงานทดแทนพันธุ์อ้อยมะเขือเทศมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังแมลงน้ำโลจิสติกส์สบู่ดำสมรรถภาพการผลิตส้มโอสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งแวดล้อมสุกรอ้อยอ้อยพันธุ์ดีอาหารอาหารสัตว์อุณหภูมิเอทานอล

Executives

รองอธิการบดี

ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengtss@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: agrnrw@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1887ext 105

ดร. ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: agrprsa@ku.ac.th

Tel.: (034)281-086

ดร. อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengarp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. จักกริช พฤษการ, อาจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fedutrta@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2901

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. ทิฆัมพร พันลึกเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 680 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 56 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 151 คน, อาจารย์ 296 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 8 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 7 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 18 คน, นายสัตวแพทย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 10 คน, นักวิชาการศึกษา 7 คน, นักวิชาการสัตวบาล 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิจัย 27 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, นักวิชาการเกษตร 52 คน, ครู 2 คน, พนักงานห้องทดลอง 3 คน, วิศวกร 5 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 2 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน, นักวิชาการช่างศิลป์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานการเกษตร 2 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 37 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 52,487.08 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 241 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 163.72 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1100 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 806 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 73 โครงการ, ผู้ประสานงาน 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 774 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 157 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 131 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 92 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 2037 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1783 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 94 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 947 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2146 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1774 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 72 โครงการ, ผู้ประสานงาน 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1142 โครงการ, อื่นๆ 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 6491 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3061 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3430 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 75 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 22 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 34 เรื่อง, สิทธิบัตร 17 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 16 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 16 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2065 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1796 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 32 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 141 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 96 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 678 รางวัล (เกียรติบัตร 169 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 205 รางวัล, ประชุมวิชาการ 304 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)