วิทยาเขตกำแพงแสน

282

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

179

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

319

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

21

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

anthracnosebananabest proximity pointbiological controlbroilerCassavachitosanColletotrichumEscherichia coliethyleneGenetic diversitygrowthMangomechanical propertiesMungbeanNear infraredNIRnucleopolyhedrovirusorganic fertilizerpepperperformanceQualityriceStoragesugarcaneThai Learnerstomatowater qualityzinc oxideZnOกล้วยกวาวเครือขาวการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการจัดการความรู้การจัดการน้ำการจัดการเรียนรู้การเจริญเติบโตการประเมินการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเกษตรอินทรีย์ไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวโพดความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพซากคุณภาพน้ำคุณภาพผลเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชุมชนฐานข้อมูลแตงกวาไตรโคเดอร์มาทัศนคตินวัตกรรมน้ำตาลนิสิตปริญญาตรีแบคทีเรียปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผักตบชวาผู้สูงอายุฝรั่งพริกพลังงานทดแทนพันธุ์อ้อยมะเขือเทศมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังแมลงน้ำโลจิสติกส์สบู่ดำสมรรถภาพการผลิตส้มโอสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งแวดล้อมสุกรอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุณหภูมิเอทานอล

Executives

รองอธิการบดี

ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengtss@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: agrnrw@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1887ext 105

ดร. อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fengarp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

นาย ธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน

E-Mail: fedutrkl@ku.ac.th

Tel.: 034-351898

ดร. จักกริช พฤษการ, อาจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengckp@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-2853

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fedutrta@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2901

ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail: fengnwk@ku.ac.th

Tel.: 034-351851

ดร. ทิฆัมพร พันลึกเดช, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน)

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 688 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 51 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 166 คน, อาจารย์ 285 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 5 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 6 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 18 คน, นายสัตวแพทย์ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ 12 คน, นักวิชาการศึกษา 7 คน, นักวิชาการสัตวบาล 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิจัย 28 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, นักวิชาการเกษตร 51 คน, บรรณารักษ์ 1 คน, ครู 2 คน, พนักงานห้องทดลอง 3 คน, วิศวกร 5 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 2 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานการเกษตร 2 คน, ช่างเครื่องยนต์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 37 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 52,487.08 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 241 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 163.72 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1056 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 770 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 75 โครงการ, ผู้ประสานงาน 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 759 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 140 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 117 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 78 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 2237 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1959 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 110 โครงการ, ผู้ประสานงาน 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1032 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2332 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1915 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 82 โครงการ, ผู้ประสานงาน 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1268 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7053 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3336 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3717 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 77 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 23 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 35 เรื่อง, สิทธิบัตร 17 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 16 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 16 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2158 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1880 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 32 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 148 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 98 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 707 รางวัล (เกียรติบัตร 170 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 215 รางวัล, ประชุมวิชาการ 322 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)