คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

44

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

5

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

ASEANAttitudeBuddhismCALLcultureDiscourse analysisEFLE-LearningEnglishEnglish as an International LanguageEnglish language teachingEnglish Vocabularyintercultural communicationLanguageLanguage and cultureLearner autonomylexical bundlememorynative speakersOral CommunicationPaliReadingReflectionSanskritSTUDENTSThaiThai DeafThai filmThai languageThai syntaxThai TonesWorld War IIX-bar theoryการจัดการความรู้การแปลการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการเมืองการเรียนการสอนการสอนภาษาอังกฤษการสื่อสารการอ่านข้าวคณะมนุษยศาสตร์ความทรงจำความทรงจำศึกษาความพึงพอใจความหมายคำพากย์-เจรจาดนตรีดนตรีไทยตรรกศาสตร์ทำเนียบภาษานวนิยายไทยนิทานพื้นบ้านนิยายแนวคิดหลังอาณานิคมปรัชญา ปรัชญามาร์กซ์ ปรัชญาและศาสนาเปียโนโซนาตาพระพุทธศาสนาพระรถเมรีพุทธจริยศาสตร์พุทธปรัชญาพุทธปรัชญาเถรวาทพุทธศาสนา เพศวิถีภาพยนตร์ไทยภาษาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษาแม่ภาษาเยอรมันภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนไทยรามเกียรติ์ละครลิงลุดวิก ฟาน เบโทเฟนวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมจีนวรรณกรรมไทยวรรณกรรมไทยร่วมสมัยวรรณคดีการแสดงวรรณคดีไทยวัฒนธรรมญี่ปุ่นวากยสัมพันธ์วาทกรรมไวยากรณ์ศาสนาศาสนาทั่วไป สหกิจศึกษาสื่อสังคมออนไลน์หนังใหญ่หลักสูตรอัตลักษณ์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย ไพรินทร์ กะทิพรมราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumprk@ku.ac.th

Tel.: 0-25796525-6 ext.109

นาง จารุดา รัชนี ณ อยุธยา, อาจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail:

Tel.: 02-579-5566

นาง วัฒนา อนันตผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumwna@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566-8 ต่อ 12

ดร. โกวิทย์ พิมพวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fhumkwp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566 ต่อ 2511

นาย รภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์

ฝ่ายกายภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumrbs@ku.ac.th

Tel.:

ดร. กฤตยา ณ หนองคาย, อาจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumkyn@ku.ac.th

Tel.: 025795566-1402

ดร. กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumkkn@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566-8ext4312

นางสาว ปาริชาติ ภูติรัตน์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร

E-Mail: fhumpcp@ku.ac.th

Tel.: 025795566

ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์

E-Mail: fhumtrsk@ku.ac.th

Tel.: 02-9428719

นาย ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

E-Mail: fhumpwd@ku.ac.th

Tel.: 02-579-5566-8#1107Resource

นักวิจัยทั้งหมด 146 คน (รองศาสตราจารย์ 15 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 34 คน, อาจารย์ 92 คน, นักวิจัย 1 คน, ครู 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 385 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 358 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 81 โครงการ)
 • ทุนนอก 104 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 79 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 973 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 470 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 503 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 14 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 14 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 195 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 159 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 30 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 47 รางวัล (เกียรติบัตร 21 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)