คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

167

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

156

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

131

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

13

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

AdsorptionANAMMOXArtificial IntelligenceArtificial Neural NetworkBangkokBiodieselCarbon dioxideChannelizationChemical Composition DistributionChitosanclimate changecombustion synthesisComposite materialscompressive strengthcoppercorrosionCrystallization analysis fractionationData MiningDesignDesign of ExperimentsDisturbance ObserverEggshellelectrohydraulic systemEpoxidationethanolfinite elementfly ashFuel cellGenetic algorithmGISGPSGrapheneInput shapingKnowledge ManagementLand UselandslideLife cycle assessmentLiquid CrystalsMAP decodingmethanolMicro Air VehicleMicrostructureModelingMonte Carlo simulationNanotechnologyNatural GasNatural rubberOptimizationParallel Computingperformance measurementPhase transformationPolyethylenepowder injection moldingpyrolysisRemote SensingRice husk ashSimulationSlope stabilityStatistical analysisSupercapacitortransesterificationTransportationUAVvector symbol decodingVibration reductionzinc ferritezinc oxideกรมทางหลวงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซชีวภาพก๊าซเรือนกระจกการจำลองสถานการณ์การประเมินวัฏจักรชีวิตการเสื่อมสภาพความปลอดภัยคอนกรีตไคโตซานเซลล์เชื้อเพลิงฐานข้อมูลดินถล่มตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าแกลบทองแดงน้ำชะมูลฝอยน้ำท่วมน้ำเสียชุมชนแบบจำลองไบโอดีเซลแผ่นดินไหวพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานพลังงานทดแทนภัยพิบัติมลพิษยางธรรมชาติยางพาราระบบบำบัดน้ำเสียสบู่ดำสิ่งแวดล้อมเอทานอล

Executives

เลขานุการคณะ

นาง มะลิวัลย์ ฉวีสุข

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 277 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 81 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 105 คน, อาจารย์ 74 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 3 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 2 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน, ช่างเทคนิค 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 29 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 10,398.41 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 81 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 24.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 440 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 371 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 39 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 137 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 102 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 83 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1069 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 993 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 56 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 210 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1529 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1371 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 59 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 398 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 6503 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2368 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4135 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 82 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 24 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 23 เรื่อง, สิทธิบัตร 35 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1882 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1737 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 27 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 89 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 29 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 417 รางวัล (เกียรติบัตร 161 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 127 รางวัล, ประชุมวิชาการ 129 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)